Found: 3,889  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : การสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียกHF5415.5 ก43 2546,658.812 ก523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายเภสัชกรรมแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี / มณธิลา ...
ชื่อผู้แต่งมณธิลา เขียวไสว
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกวจ 615.1 ม33ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ...
ชื่อผู้แต่งนรินยา สุภาพพูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551.
เลขเรียกJQ1746 น2ค 2551,353.4 น 227 ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการงานรักษาพยาบาลของศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิ...
ชื่อผู้แต่งศิริศักดิ์ นิติกิจไพบูลย์
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกวพ 362.12 ศ491ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : การสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกHF5415.5 ก43 2543,658.3145 ส 41 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจจากการใช้บริการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของผู้เคย...
ชื่อผู้แต่งนภพล สมฤทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครป...
ชื่อผู้แต่งเบญจรัตน์ สีทองสุก
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก025.5 บ786ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่องานด้านบริการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : ศึกษากรณีการให้บริการของส่วนบร...
ชื่อผู้แต่งไมตรี วิไลกิจ
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก332.17 ม965ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าเรือ ยูนิไทย สมุทรปราการ / นเรศ ทรงเสี่ยงชัย.
ชื่อผู้แต่งนเรศ ทรงเสี่ยงชัย.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก386.8 น266ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการสื่อสารสนเทศของฝ่ายโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา : รายงานการวิ...
ชื่อผู้แต่งชวลิต ฮะกีมี
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550.
เลขเรียกZ688.N6 ช283ร 2550,025.5877 ช283ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร / วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549.
เลขเรียกZ675.U5 ว345ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการเสนอแนะหนังสือเข้าสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร / โดย ศ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549.
เลขเรียกZ675.U5 ก525 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของะนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากุยบุรี / อุทุมพร แก้วสะอาด
ชื่อผู้แต่งอุทุมพร แก้วสะอาด
พิมพลักษณ์กรุงเพทฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้และการบริการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / นฤมล เกรียงเกษม แล...
ชื่อผู้แต่งนฤมล เกรียงเกษม
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2555
เลขเรียกวจ025.5877 น5931ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุบลราชธานี / ปฐมพงศ์...
ชื่อผู้แต่งปฐมพงศ์ ปรานีประชาราษฎร์.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก332.31 ป142ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา