Found: 1,003  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความผิดปกติของพัฒนาการระบบอวัยวะเพศ / สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
ชื่อผู้แต่งสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์, 2561
เลขเรียกRJ506.S48 ส42 2561,WJ712 ส236ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความผิดปกติของการได้ยิน = Hearing abnormalities / กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งกฤษณา เลิศสุขประเสริฐ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532.
เลขเรียกWV270 ก282 2532,617.8 ก282ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความผิดปกติทางเพศ/ สมภพ เรื่องตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสมภพ เรื่องตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2546.
เลขเรียกRA 427.9 ส271ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาความผิดปกติในระดับโมเลกุลของฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบในภาคใต้ของปร...
ชื่อผู้แต่งวรรณรัตน์ แซ่ชั่น
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกRC641.7.H35 ร451ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความผิดปกติของจิตใจ : คำอธิบายศัพท์และแนวทางในการจัดระบบ, ตามการประชุมระหว่างชาติเพื่อปรับปรุงการจั...
ชื่อผู้แต่งวิจารณ์ วิชัยยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาร์ ดี พี, 2529.
เลขเรียกRC436.5 ว519 2529,WM15 ว519ค 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเส้นผมและหนังศีรษะในผู้ป่วย SLE / ร.อ.ไพรัตน์ สุรีย์พงษ์ = The study of ha...
ชื่อผู้แต่งไพรัตน์ สุรีย์พงษ์ 2505-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับผิวหนัง / ฉลองรัฐ อ...
ชื่อผู้แต่งฉลองรัฐ อินทรีย์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521.
เลขเรียกWY159 ฉ154ต 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง ความผิดปกติของเซลล์และชีวเคมีในผู้ป่วยเหงือกโตแต่กำเนิด / สุทธาทิพย...
ชื่อผู้แต่งสุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
เลขเรียกRK401 ส73 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มอาการขากางในสุนัข / กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
ชื่อผู้แต่งกรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกSF427.46 ก42 2557,636.707 ก152ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ / ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ชื่อผู้แต่งชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใกล้หมอ, [2550?].
เลขเรียกRC685.A65 ช632,WG330 ช632ภ มปป.,616.12 ช 746 ภ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบคำสอนวิชา 350 315 การพยาบาล 7 ข หน่วยที่ 6 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบทางเดิ...
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [25--]
เลขเรียกWY163 ส753อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ การศึกษาความผิดปกติในระดับโมเลกุลของฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบในภาคใต้ของประเทศไทย : รายงานวิจั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกRC641.7.H35 ค94 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการของระบบอวัยวะเพศและความผิดปกติที่พบในผู้ป่วยเด็ก / สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล.
ชื่อผู้แต่งสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล.
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539.
เลขเรียกWS320 ส4พ 2539,618.9265 ส236พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา