Found: 41,564  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครู / วิทยาลัยครูนครราชสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : วิทยาลัยครู, 2528.
เลขเรียกLB1727.T35 .น11
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติกรมและประวัติวิทยาลัยครู / กรมการฝึกหัดครู.
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [กรมฯ?], 2517.
เลขเรียกLB2126.ท9 ก6,378 ก17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุรุสดุดี ครูผู้ปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณครู ประจำปี 2545 / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545.
เลขเรียก371.10092 ล761ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปีวิทยาลัยครูกำแพงเพชร 20 กันยายน 2536 / วิทยาลัยครูกำแพงเพชร.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูกำแพงเพชร.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : วิทยาลัยครูกำแพงเพชร, 2536.
เลขเรียก370.71 ว585ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะของครูที่ดี / การฝึกหัดครู,กรม.
ชื่อผู้แต่งการฝึกหัดครู, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู , 2520.
เลขเรียก371.11 ก27ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 ปี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, 2544.
เลขเรียก351 ส691ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูเพชรบุรี / วิทยาลัยครูเพชรบุรี.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : วิทยาลัยฯ, 2528.
เลขเรียกLG395.ท9พ7 ค74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษานำร่อง (Pilot study) เรื่อง การฝึกหัดครูและ สถาบันฝึกหัดครูในอนาคต / กรมการฝึกหัดครู ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2529.
เลขเรียกLB1727 . T5 ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี วิทยาลัยครูกำแพงเพชร : 29 กันยายน 2536 / วิทยาลัยครูกำแพงเพชร.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูกำแพงเพชร.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : วิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกLG395.ท9ก623 ย63,370.73 ว34ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูกับ ก.ค. / สมเชาว์ เกษประทุม.
ชื่อผู้แต่งสมเชาว์ เกษประทุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนครู, [2531?]
เลขเรียกLB2832.4 . T5 ส4,371.1 ส239ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาวิชาชีพครู / ธีรยุทธ พึ่งเทียร text
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ พึ่งเทียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกLB2832.4.T5 ธ641 2557,371.12 ธ641ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูเรื่อง แนวปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพครู / อนุกรรมการดำ...
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมฯ, 2525.
เลขเรียกLB1719.ท9 ก45,370.733 ก442อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูต้นแบบ 2544 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.
เลขเรียกLB2128.T4 ค167 2544,371.1 ค121ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพอนาคตของครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ และครูภูมิปัญญาไทย / รุ่ง แก้วแดง
ชื่อผู้แต่งการบรรยายพิเศษเรื่อง ภาพอนาคตของครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ และครูภูมิปัญญาไทย (2544 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู สกศ., 2544.
เลขเรียกLB2832 ก459 2544,อ 371.1 ร42ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา