Found: 83  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใต้เงาเกาหลีเหนือ / บาร์บาร่า เดมิค, เขียน ; ชาธินี ภคสุภา, แปล
ชื่อผู้แต่งเดมิค, บาร์บาร่า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันสกฤต, 2554.
เลขเรียกHN730.6.A8 ด7ต 2554,951.9305 ด881ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจีนใหม่ในศตวรรษที่ 21 (สรรนิพนธ์เรื่องจีนช่วง ค.ศ. 1999-2005) / โดย เขียน ธีระวิทย์.
ชื่อผู้แต่งเขียน ธีระวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน : ศูนย์จีนศึกษา สภาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกDS779.4 ข83,330.951 ข751จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ : จากคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน / ศิริพร ดาบเพชร
ชื่อผู้แต่งศิริพร ดาบเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556.
เลขเรียกDS735 ศ642 2556,951 ศ74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีดาบ 2 คม / ดาณุภา ไชยพรธรรม, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กถา, [2552?]
เลขเรียกHM 846 ด24 2552,303.483 ด24ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐวิบัติ = The return of depression economics / Paul Krugman, เขียน ; ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์, แปล...
ชื่อผู้แต่งครุกแมน, พอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
เลขเรียกHB3716 .ค47 2552,330.9 ค17ศ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFuture Files เจาะชีวิตมนุษย์ยุคอนาคต / Richard Watson ; แปลโดย เอกชัย อัศวนฤนาท
ชื่อผู้แต่งวัตสัน, ริชาร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย, 2555.
เลขเรียกHM101 ว417,303.49 ว417ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าด้วยโลกในศตวรรษที่ 21 / อุทัย วงศ์ไวศยวรรณ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอุทัย วงศ์ไวศยวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548.
เลขเรียกQ175.5 อ821ว 2548,080 อ779ว 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe next 100 years : จะเกิดอะไรในรอบ 100 ปี : พยากรณ์โลกวันนี้ถึงปี 2100 / George Friedman ; เกรีย...
ชื่อผู้แต่งฟรีดแมน, จอร์ช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2553
เลขเรียกJZ1305 ฟ138,327 ฟ47จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกตื่น เมื่อเอเซียเปลี่ยน = The global rise of Asian transformation : trends and developments in e...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์, 2558.
เลขเรียกHC430.6.A5 ล963,338.959 ล963ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai photography now / กระทรวงวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2553.
เลขเรียก779 ท931
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์รัฐบุรุษแห่งเอเชียแปซิฟิคในการสัมมนา "ศตวรรษที่ 21 : ความรุ่งโรจน์แห่งเอเซีย" = The adven...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ "ศตวรรษที่ 21 : ความรุ่งโรจน์แห่งเอเชีย" (2539 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียก330.95 ก525ว 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe know-it-all : ปฏิบัติการล่าไอคิว / A. J. Jacobs, เขียน ; วิไลลักษณ์ อุณจักร, แปล
ชื่อผู้แต่งเจคออบส์, เอ. เจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานดี, 2552
เลขเรียกAE5.E44 จ686 2552,อ 030 จ82น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 = 21 lessons for the 21 century / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี, เขียน ; นำชัย ชี...
ชื่อผู้แต่งแฮรารี, ยูวัล โนอาห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2562.
เลขเรียกCB161 ฮ863,909.83 ฮ865ย 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจะเกิดอะไรในรอบ 100 ปี : พยากรณ์โลกวันนี้ถึงปี 2100 / George Friedman, เขียน ; เกรียงศักดิ์ เจริญว...
ชื่อผู้แต่งฟรีดแมน, จอร์ช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชัคเชส มีเดีย, 2553
เลขเรียกJZ 1350 ฟ17 2553,303.49 ฟ136จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา