Found: 327  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา : ตอนที่ 1 แผนกคดีบุคคล = Private international law : ต...
ชื่อผู้แต่งประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคลและคดีอาญา(ตอนที่1) / คันถ์ชิด อินทชาติ.
ชื่อผู้แต่งคันถ์ชิด อินทชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกคดีบุคคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ม.ป.ป.
เลขเรียก346.593 ค115ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา : ตอนที่ 1 แผนกคดีบุคคล (Private international law), ตอนท...
ชื่อผู้แต่งประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
เลขเรียกJX4001 ป187 2547,341.48 ป1711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคลและคดีอาญา ตอนที่ 2 แผนกคดีอาญา / ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2524.
เลขเรียก341.7 ป1711ก 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา ตอนที่ 2 แผนกคดีอาญา / ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ
ชื่อผู้แต่งประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523
เลขเรียก341 ป462ก 5/2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาลปกครอง แผนกคดีบริหารงานบุคคล / สำนักงานศาลปกครอง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2557.
เลขเรียกKPT2764 ศ365 2557,342.0664 ส691ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา เขียน.
ชื่อผู้แต่งสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2551-
เลขเรียก344.01 ส723ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา = Private and criminal international law : LA 406 [LW 405...
ชื่อผู้แต่งประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
เลขเรียกJX3695 ป186 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา / สุเทพ อัตถากร และสฤษดิ์ผล ชมไพศาล
ชื่อผู้แต่งสุเทพ อัตถากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2516
เลขเรียก341 ส783ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฎหมาย : กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล = Principle of law Private international law / ดวงเด่น ...
ชื่อผู้แต่งดวงเด่น นาคสีหราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
เลขเรียกKPT480 ด174 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / ประทีป อ่าววิจิตรกุล.
ชื่อผู้แต่งประทีป อ่าววิจิตรกุล.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : สิทธิประเสริฐ , 2538.
เลขเรียกJX 4270.T35 ป27ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / หยุด แสงอุทัย
ชื่อผู้แต่งหยุด แสงอุทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524
เลขเรียก340.9 ห257ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / ภาสกร ชุณหอุไร.
ชื่อผู้แต่งภาสกร ชุณหอุไร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2520.
เลขเรียกJX3695.ท9 ภ65 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / โดย กมล สนธิเกษตริน
ชื่อผู้แต่งกมล สนธิเกษตริน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2521.
เลขเรียก340.9 ก134ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / กมล สนธิเกษตริน
ชื่อผู้แต่งกมล สนธิเกษตริน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2532
เลขเรียก341.48 ก134ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา