Found: 7,203  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฉลยและวิเคราะห์ข้อสอบ ENT'33-35 (สายวิทย์).
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : ชมรมบัณฑิตแนะแนว, [2536?].
เลขเรียก500 ฉ391
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฉลยและวิเคราะห์ข้อสอบโควตา มช.' 35 (สายวิทย์).
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : ชมรมบัณฑิตแนะแนว, [ม.ป.ป.].
เลขเรียก500 ฉ391
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ทัน Smart-1 / พิพัฒน์ อัศวโชคไพศาล.
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ อัศวโชคไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพิ่มทรัพย์การพิมพ์, 2557.
เลขเรียก657 พ3611ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย'37 : ตามแนวทบวงมหาวิทยาลัย / สุธน เสถียรยานนท์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร้านธรรมบัณฑิต, [2527]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 Tests in physics / มานัส มงคลสุข.
ชื่อผู้แต่งมานัส มงคลสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2555.
เลขเรียกQC20.82 ม446ว,530.076 ม446ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเกณฑ์ตัดสินข้อสอบลำเอียงทางเพศ / กาญจนา วัธนสุนทร
ชื่อผู้แต่งกาญจนา วัธนสุนทร
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2525-2547 / เนติบัณฑิตยสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2547.
เลขเรียกKPT1710 ค2243 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมศิลป์ : เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีนาคม 2547 / รสคนธ์ แก้วสะอาด ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : PSP, 2547.
เลขเรียก371.26 ร173ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฉลยข้อสอบ อี เอ็น ที 31 : เฉลยข้อสอบ Ent'31 / ชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
เลขเรียก030 ฉ391 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534-2553 / เนติบัณฑิตยสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2554.
เลขเรียกKPT1710 ค2243 2554,340 ค214 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยนครพนม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐาน / ฉันทนา เชาว์ปรีชา.
ชื่อผู้แต่งฉันทนา เชาว์ปรีชา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [255-].
เลขเรียกQ182 ฉ254
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ข้อสอบเก่า (เฉพาะส่วนวิเคราะห์) ข้อสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 รวม 15 สมัย สมัยที่ 48 ถึง 62 (ปีการ...
ชื่อผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2553
เลขเรียกKPT70 ส832,340.076 ส832ว 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุป-เฉลยข้อสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ : โควต้า 30 แผนกวิทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / โดย...
ชื่อผู้แต่งคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, [2530?].
เลขเรียกLB2353 ค35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา