Found: 1,302  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามแผนปรองดองแห่งชาติ / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทางการเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ...
ชื่อผู้แต่งสุจิต บุญบงการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียกJA69 .ส73 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง / เฉ...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมชัย นาคแสนพญา.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนชั้นกลาง / โดย ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2542.
เลขเรียกว322.4 ธ12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพไทยในฐานะสถาบันทางการเมือง / โดย นรนิติ เศรษฐบุตร.
ชื่อผู้แต่งนรนิติ เศรษฐบุตร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.
เลขเรียกU43.ท9 น43,320.9593 น217ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพประเทศเพื่อนบ้าน : ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษหน้า / สุรชาติ บำรุงสุข.
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ บำรุงสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สแควปรินซ์ 93, 2543.
เลขเรียกUA830 ส74,355.00959 ส848ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม / โดย พิสิทธิ์ศักดิ์ ห้...
ชื่อผู้แต่งพิสิทธิ์ศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกLB3610 พ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาการเมืองเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการประจำ ศึกษาเปรีย...
ชื่อผู้แต่งมาโนช เวชพันธุ์ 2478-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2532.
เลขเรียก320.9593 ม456อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทหารกับการพัฒนาการเมืองไทย = Thai political development : the role of the military / สุจิต บุญบงการ,...
ชื่อผู้แต่งสุจิต บุญบงการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2562.
เลขเรียกUA853.ท9 ส638 2562,322.5 ส752ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีต่อรัฐบาล ระบบราชการ ประชาชน และการพัฒนาประเทศ / โดย มนตรี เจนวิทย์การ.
ชื่อผู้แต่งมนตรี เจนวิทย์การ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.
เลขเรียก322.43 ม15บ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามแผนปรองดองแห่งชาติ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553.
เลขเรียกL591 น927 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทางการเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของป...
ชื่อผู้แต่งสุจิต บุญบงการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกJA69 .ส73 2537,320.9593 ส42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประ...
ชื่อผู้แต่งสุจิต บุญบงการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกJA69 ส74,320.9593 ส752ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการถ่ายทอดทางการเมืองของนักเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร และจังหว...
ชื่อผู้แต่งสุรวุฒิ ปัดไธสง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2531.
เลขเรียกJQ1746.Z13P64 ส74,303.32 ส853ร 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา