Found: 11,196  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ / เกตุมณี มากมี.
ชื่อผู้แต่งเกตุมณี มากมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2544.
เลขเรียกQH77.T5 น927 ล.7,333.72 ก755ก ล.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมความรู้และอ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ศิลปศึกษา / ชวลิต ดาบแก้ว.
ชื่อผู้แต่งชวลิต ดาบแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533.
เลขเรียก707 ช281ห 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย / กุลยา ตันติผลาชีวะ.
ชื่อผู้แต่งกุลยา ตันติผลาชีวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบรน-เบส บุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกLB1140.2 ก75,372.218 ก784ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาษาไทย / สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2544.
เลขเรียกPL4167 ก62 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง /...
ชื่อผู้แต่งวิมล จันทร์ประภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องความร้อนและสสาร โดยใช้รูปแบบ...
ชื่อผู้แต่งพัฒนา ภูสง่า
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกวจ 507.02 พ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการทำโครงงาน ระดับอนุบาล / วิมลศรี สุวรรณรัตน์ และ มาฆะ ทิพย์ค...
ชื่อผู้แต่งวิมลศรี สุวรรณรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2544.
เลขเรียก371.36 ว673ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตปัญญาระดับอนุบาลศึกษา / กุลยา ตันติผลาชีวะ.
ชื่อผู้แต่งกุลยา ตันติผลาชีวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบรน-เบส บุ๊คส์, [2551-2552].
เลขเรียก372.218 ก728ผ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกมและกิจกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย / ผู้เรียบเรียง เบญญาภา โสภณ, กาญจนาพร สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งเบญญาภา โสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ, 2555
เลขเรียกLB1139.35.P55 บ799 2555,649.5 บ799ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาการจัดการทางสุขศึกษาและส...
ชื่อผู้แต่งรุจิรา ดวงสงค์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2547]
เลขเรียกLB1029.C45 ร661
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมสมุนไพรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสงขลา / จิตตะเสน เจริญ.
ชื่อผู้แต่งจิตตะเสน เจริญ.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกLB1027.5 จ418ก 2541,373.189 จ 464 ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์ / สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ สินธุระเวชญ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2544
เลขเรียกQA135.5 ส46 2544,370.1523 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคหนอนพยาธิที่ติดต่อผ่านดิน : คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา / พิมพ์พิมล ธงเธียร...[แ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมโรค, 2547.
เลขเรียกLB1587.A3 ร925
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา