Found: 5,847  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติบริการสุขภาพสำหรับศูนย์สุขภาพชุมชนด้านการให้คำปรึกษา / สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ, 2546.
เลขเรียกWA590 น928 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน : (Best Practices) รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555.
เลขเรียกJQ1746.Z1 ส6ต 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี / สุทธิ ใจสบาย
ชื่อผู้แต่งสุทธิ ใจสบาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการให้บริการ = The art of service / สมิต สัชฌุกร
ชื่อผู้แต่งสมิต สัชฌุกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2552
เลขเรียกHF 5415.5 ส164 2552,658.812 ส312ศ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน / สำนักงาน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554
เลขเรียกส.ร. 352.63 ค1411ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการของสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์= The efficient de...
ชื่อผู้แต่งเครือวัลย์ อินทรสุข.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์: สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2558.
เลขเรียกวจ 378.1 ค759ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง / วุทธิ ปัทมะ...
ชื่อผู้แต่งวุทธิ ปัทมะศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนะของผู้ปกครองต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช / จรรยา รัตนะ
ชื่อผู้แต่งจรรยา รัตนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาจิตสำนึกในการให้บริการ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี : รายงานการวิจัย ...
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ กุศลคุ้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562
เลขเรียก378.11 ม453ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพการให้บริการของสถานีอนามัยบ้านหนองสมอ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี / ฟาริดา เซ็นเส...
ชื่อผู้แต่งฟาริดา เซ็นเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25-27...
ชื่อผู้แต่งการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศของสำนักวิทยบริการ (2545 : สำนักวิทยบริการ)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่ืมือการพัฒนาการให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแนวทางการพัฒนาการให้บริการในร้านอาหารและภัตตาคาร...
ชื่อผู้แต่งสุปรียา ควรเดชะคุปต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528.
เลขเรียกอ 642 ส824ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOn the performance of service gateway placements and selection in IP networks = การหาประสิทธิภาพของก...
ชื่อผู้แต่งKrun boonyopakorn
พิมพลักษณ์2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา