Found: 9,435  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ยา / นภัตสร กุมาร์
ชื่อผู้แต่งนภัตสร กุมาร์
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ณัฏฐ์อักษร พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกRM300 น191 2557,QV39 น4ค 2557,615.1 น195ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร / ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์, แก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์
ชื่อผู้แต่งฐิติพร อิงคถาวรวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, 2559
เลขเรียกQV737 พ341 2559,618.2 ฐ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ยาในเด็ก / นวลจันทร์ ปราบพาล, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกRM300 ค695ม,WS366 ค7 2549,615.1 ค74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล ฉบับปรับปรุงใหม่ / เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์, จุฬาภรณ์ สมรูป.
ชื่อผู้แต่งเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกRM300 ฉ432ค 2550,QV55 ฉ432ค 2550,615.5 ฉ 821 ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉลาดใช้ยา / สันต์ หัตถีรัตน์
ชื่อผู้แต่งสันต์ หัตถีรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2555.
เลขเรียกRS79 ส576,QV55 ส6ฉ 2555,615.1 ส63ฉ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยาที่มีความเสี่ยงสูง / โดย อภิฤดี เหมะจุฑา
ชื่อผู้แต่งอภิฤดี เหมะจุฑา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกRM149 อ46 2554,WB354 อ262 2554,615.1 อ259ย 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ยาบำบัดอาการ / เรวดี ธรรมอุปกรณ์
ชื่อผู้แต่งเรวดี ธรรมอุปกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกRM300 ร767 2542,WB330 ร767ก 2542,615.1 ร57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการใช้ยา : ขั้นตอนหนึ่งสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล = Due : a stepwise approach for rationa...
ชื่อผู้แต่งสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย). การประชุมวิชาการประจำปี (2544 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2544.
เลขเรียกWX179 ภ778 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ยาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข / บรรณาธิการ ธิดา นิงสานนท์, ปรีชา มนทกานติกุล, สุวัฒนา จุฬาวั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2549.
เลขเรียกRM300 ค75,QV 39 ค695 2552,615.1 ค74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยาเป็นพิษ, ฉบับการ์ตูนยาเพื่อชีวิต / โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพการใช้ยาสำหรับประชาชน กลุ่มศึกษาปัญหาย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพการใช้ยาสำหรับประชาชน กลุ่มศึกษาปัญหายา, 2524.
เลขเรียกRM300 ย246 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือยา - ประชาชน / โดย กำพล ศรีวัฒนกุล
ชื่อผู้แต่งกำพล ศรีวัฒนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2529.
เลขเรียกRM300 ค695 2529,QV55 ค695ย 2529
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ไว้-ใช้ยา / สุธี เวคะวากยานนท์.
ชื่อผู้แต่งสุธี เวคะวากยานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกRM300 ส786ร 2554,QV4 ส7ร 2554,615.1 ส786ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา