Found: 31,178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลนวนิยายเรื่อง "แวร์เธ่อร์ระทม" เป็นไทย : กรณีศึกษากระบวนการแปลและปัญหาในการแปลงานร้อยแก้วเยอร...
ชื่อผู้แต่งถนอมนวล โอเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกPF3498 ถ35,430 ถ35ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแปลผิด แปลถูก : คัมภีร์การแปลยุคใหม่ / สุพรรณี ปิ่นมณี
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี ปิ่นมณี ผู้แต่ง
เลขเรียกP306 .ส673 2562,418.02 ส828ป 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการแปล / สัญฉวี สายบัว.
ชื่อผู้แต่งสัญฉวี สายบัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียกP306 ส551ห 2560,418.02 ส551ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการแปล : กิจกรรมสู่ความเข้าใจ / สัญฉวี สายบัว.
ชื่อผู้แต่งสัญฉวี สายบัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียกPE1498.2.T4 ส64 2543,418.02 ส113ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักแปลข่าว = Handbook of news translator / ลำดวน จาดใจดี
ชื่อผู้แต่งลำดวน จาดใจดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2537.
เลขเรียกP306.A3 ล63ค 2537,070.433 ล63ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดวิชาแปล : ศิลปะการแปลบันเทิงคดี / ครูหนอนฯ (สถาพร ฉันท์ประสูตร).
ชื่อผู้แต่งครูหนอนฯ
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
เลขเรียกP306 ส36 2560,418.04 ค1741ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสอนแปลสำหรับผู้สอนแปลมือใหม่ / วรนารถ วิมลเฉลา.
ชื่อผู้แต่งวรนารถ วิมลเฉลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียกP306.5 ว215 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์การแปล : รวมบทความเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ / M. Lederer ... [และคนอื่นๆ] ; จิระพรรษ์ บุณยเกียรติ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์การแปล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
เลขเรียกP306 ศ371,418.02 ศ284
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อสารด้วยการแปล / ปานฉาย ฐานธรรม.
ชื่อผู้แต่งปานฉาย ฐานธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, 2547.
เลขเรียกP306 ป65,418.02 ป25ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการแปล / ของ ปัญญา บริสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งปัญญา บริสุทธิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2533.
เลขเรียกPN241 .ป65,495.91802 ป524ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักแปลอาชีพ : หลักการแปลงานทั่วไป งานวิชาการแลังานอาชีพ / สิทธา พินิจภูวดล เขียน
ชื่อผู้แต่งสิทธา พินิจภูวดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2542.
เลขเรียกP306 .ส654 2542,418.02 ส34ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแปลผิด แปลถูก : คัมภีร์การแปลยุคใหม่ / สุพรรณี ปิ่นมณี
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี ปิ่นมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกPE1498 ส829ป 2561,418.02 ส828ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและแนวการจัดทำหนังสือแปล : แผนการจัดทำหนังสือแปล พ.ศ. 2531-2534 / ของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2531.
เลขเรียกPN6014 ก44,070.595 ก463น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักแปลข่าว = Handbook of news translator / ลำดวน จาดใจดี
ชื่อผู้แต่งลำดวน จาดใจดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนพลวิทยาการ, 2541.
เลขเรียกP306 ล333 2541,428.02 ธ152ค 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา