Found: 1,156  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกแปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทยเป็นอังกฤษ / Red Grandma.
ชื่อผู้แต่งเรด แกรนด์มา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2551.
เลขเรียกPE1498.2.ท9 ร73,428.02 ก888ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของความสามารถในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยกับความสามารถในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอั...
ชื่อผู้แต่งวัชรีวรรณ ลาวรรณ.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก418.02 ว388ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์รายการอาหาร ไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ / ธันยพร อรุณฑัต.
ชื่อผู้แต่งธันยพร อรุณฑัต.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกPE1121 ธ471ก 2542,418.02 ธ585ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดการแปลไทยเป็นอังกฤษและอังกฤษเป็นไทย / โดย ลำยอง วิมุกตะลพ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์พระนคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2513.
เลขเรียกPE1498 ล721
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลวิธีการแปลนามวลีในข้อเขียนประเภทอรรถสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย / สุดา มงคลสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุดา มงคลสิทธิ์.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก418.02 ส768ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแปลผิด แปลถูก : คัมภีร์การแปลยุคใหม่ / สุพรรณี ปิ่นมณี
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี ปิ่นมณี ผู้แต่ง
เลขเรียก418.02 ส828ป 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลอังกฤษเป็นไทย = Translating English into thai / ศุภกาญจน์ ผาทอง
ชื่อผู้แต่งศุภกาญจน์ ผาทอง
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2549?]
เลขเรียกPE1498.2.ท9 ศ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อสารด้วยการแปล / ปานฉาย ฐานธรรม.
ชื่อผู้แต่งปานฉาย ฐานธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, 2547.
เลขเรียกP306 ป65,418.02 ป25ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลอังกฤษเป็นไทย : แนวคิดและวิธีการ / ปรียา อนุรัตน์.
ชื่อผู้แต่งปรียา อุนรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2533.
เลขเรียกPN241 .ป46,418.02 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแปลอังกฤษเป็นไทย และการแปลไทยเป็นอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภ...
ชื่อผู้แต่งพัชนีย์ สรรคบุรานุรักษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535.
เลขเรียกP306 พ572
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย ETT 2.7 [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซ์ซิสมีเดียแวร์, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2002 [2545]
เลขเรียกPE1498 ป829
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา