Found: 3,771  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา "กรณีการแปรรูป กฟผ." / ศึกษาและจั...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549.
เลขเรียกHD4300.55 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา กรณี "การแปรรูป กฟผ." / คณะอนุกรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549.
เลขเรียกHD4300.55 ค181 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา : กรณี "การแปรรูป กฟผ." / ศึกษาแล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549
เลขเรียกHD4300.55 ค56 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกาธิการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา กรณีการแปรรูป กฟผ. คณะอนุกรรมาธ...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการแปรรูป กฟผ. ในคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจวุฒิสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2549.
เลขเรียก338.925 ค14ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา กรณี "การแปรรูป กฟฝ." / ค...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการแปรรูป กฟฝ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549.
เลขเรียกHD4300.55 .ค36 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร : เอกสารประกอบการสอน รายวิชา / ภัทราทิพย์ รอดสำราญ
ชื่อผู้แต่งภัทราทิพย์ รอดสำราญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการทำประชาพิจารณ์ "ปัญหาการแปรรูป กฟผ." ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมาธิการ, 2549.
เลขเรียกHD4300.55.A6 ส356 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ / สุภาพร สุทิน.
ชื่อผู้แต่งสุภาพร สุทิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556.
เลขเรียกSH335 ส838ก,664.028 ส46ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน (ชาตะไคร้, กล้วยกรอบ, กล้วยม้วน, มะขามแช่อิ่ม) [videorecording]
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2546]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา กรณี "การแปรรูป กฟผ." / ศึกษาและจ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549.
เลขเรียก338.925 ค181 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรรูปผลิตผลการเกษตรให้เป็นอาหาร ทำอย่างไร / สุคนธ์ชื่อ ศรีงาม
ชื่อผู้แต่งสุคนธ์ชื่น ศรีงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2550.
เลขเรียก664.028 ส748ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการแปรรูปสัตว์น้ำปรุงรส (ปลาหยอง ปูปรุงรส) [Video CD] / ศูนย์ผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา "กรณีการแปรรูป กฟผ" /คณะอนุกรรมาธิ...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการแปรรูป กฟผ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการเลขาธิการวุฒิสภา, 2549.
เลขเรียก351 ค14ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา : กรณี "การแปรรูป กฟผ." / ศึกษาและ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา , 2549.
เลขเรียกHD4300.55 ค56 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการทำประชาพิจารณ์ "ปัญหาการแปรรูป กฟผ." / โดย คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและรับฟังปัญหาการแปรรูป กฟผ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549.
เลขเรียกHD4300.55 ส46 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา