Found: 3,572  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา "กรณีการแปรรูป กฟผ." / ศึกษาและจั...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549.
เลขเรียกHD4300.55 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา กรณี "การแปรรูป กฟผ." / คณะอนุกรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549.
เลขเรียกHD4300.55 ค181 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา : กรณี "การแปรรูป กฟผ." / ศึกษาแล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549
เลขเรียกHD4300.55 ค56 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกาธิการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา กรณีการแปรรูป กฟผ. คณะอนุกรรมาธ...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการแปรรูป กฟผ. ในคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจวุฒิสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2549.
เลขเรียก338.925 ค14ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ / วิไล รังสาดทอง [text]
ชื่อผู้แต่งวิไล รังสาดทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูโอเพ่น, 2558.
เลขเรียกTP370 ว-ท 2558,664.028 ว725ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา กรณี "การแปรรูป กฟฝ." / ค...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการแปรรูป กฟฝ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549.
เลขเรียกHD4300.55 .ค36 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการทำประชาพิจารณ์ "ปัญหาการแปรรูป กฟผ." ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมาธิการ, 2549.
เลขเรียกHD4300.55.A6 ส356 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน (ชาตะไคร้, กล้วยกรอบ, กล้วยม้วน, มะขามแช่อิ่ม) [videorecording]
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2546]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา กรณี "การแปรรูป กฟผ." / ศึกษาและจ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549.
เลขเรียก338.925 ค181 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการแปรรูปสัตว์น้ำปรุงรส (ปลาหยอง ปูปรุงรส) [Video CD] / ศูนย์ผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการเทคโนโลยีของผลไม้และผัก = Fruits and vegetable technology laboratory / ราณี สุรกาญจน์กุล...
ชื่อผู้แต่งราณี สุรกาญจน์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.
เลขเรียกTP370 ร441 2552,664.8 ร441ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการทำประชาพิจารณ์ "ปัญหาการแปรรูป กฟผ." ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมาธิการ, 2549.
เลขเรียกHD 4300.55 ส17 2549
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการทำประชาพิจารณ์ "ปัญหาการแปรรูป กฟผ."ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมาธิการ, 2549.
เลขเรียกHD4300.55.A6 .ส47 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการทำประชาพิจารณ์ "ปัญหาการแปรรูป กฟผ." ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549.
เลขเรียก338.925 ส356
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา "กรณีการแปรรูป กฟผ." / ศึกษาและจัด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักกรรมาธิการ 2, 2549.
เลขเรียกHD 4300.57 ค17 2549
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา