Found: 1,348  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนะแนวอาชีพ / ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประจักษ์การพิมพ์, 2520.
เลขเรียกLB1027.5 ศ615คอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารแนะแนว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพกระทรวงศึกษาธิการ, 2510.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคู่มือแนะแนวอาชีพ สถานที่ฝึกอาชีพ / ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2522.
เลขเรียกLB1027.5 ศ615อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานแนะแนว / ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2522.
เลขเรียกLB1027.5 ศ64,371.4 ก445ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริศนาอาชีพ / สวัสดิ์ สุวรรณอักษร ประพันธ์
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ สุวรรณอักษร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2532.
เลขเรียกHF5382.5.T5 ส413,371.4 ส1711ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนะแนวอาชีพ / ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2520.
เลขเรียก371.425 ว322ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการของสถาบันการศึกษาต่อการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน : รายงานผลการศึกษาวิจัย / กองแผนงา...
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน. กองแผนงานและสารสนเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, 2546.
เลขเรียกHF5382.5.T5 ร451 2546,371.425 ก17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมฤทธิ์ผลของการแนะแนวอาชีพอิสระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน กรมการจัดหางาน, 2545.
เลขเรียกHF5382.5.T5 ร643 2545,371.425 ร451 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรียบเทียบการจัดบริการแนะแนวอาชีพและผลการจัดบริการแนะแนวอาชีพ / สนทนา แป้นศรี
ชื่อผู้แต่งสนทนา แป้นศรี
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียกวจ 371.425 ส33ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคู่มือแนะแนวอาชีพ : สถานที่ฝึกอาชีพ / ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ชื่อผู้แต่งศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, 2522
เลขเรียก371.42 ศ733อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ, 2538.
เลขเรียก371.4 ค695
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติงานแนะแนวตามแผนพัฒนา งานแนะแนวของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 (2535-2539) / คณะกรรมการประสา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประสานงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ, 2537.
เลขเรียกLA1221 น8 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแนะแนวอาชีพ : ทฤษฎีและกิจกรรมแนะแนวอาชีพ / พรรณี เกษกมล.
ชื่อผู้แต่งพรรณี เกษกมล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : แผนกแนะแนวโรงเรียนเบญจมราชาลัย, 2530].
เลขเรียก331.702 พ272ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดโลกการศึกษาและอาชีพยอดฮิต / [ชมรมบัณฑิตแนะแนวจัดทำ].
ชื่อผู้แต่งชมรมบัณฑิตแนะแนว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานบัณฑิตแนะแนว, 2545-2547?].
เลขเรียกHF5382.5.ท9 ช44,371.4 บ259ป ล. 1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนะอาชีพ 108.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกและแนะแนวอาชีพ, [252-?]
เลขเรียกHF5382.5.T5 น8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา