Found: 2,155  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาล สุพรรณบุรี / นาถศจี สงค์อินท...
ชื่อผู้แต่งนาถศจี สงค์อินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเลี้ยงดูเด็ก / ยุวดี จอมพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งยุวดี จอมพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง, ม.ป.ป.
เลขเรียกRJ101 ย754,649 ย442ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของเด็ก / คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เกี...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2535.
เลขเรียกHQ769 ข289 2535,649.1 ข291 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนลูกให้เป็นยอดคน ตามแนวทางของพระพุทธองค์ / พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์, ธ.ธรรมรักษ์
ชื่อผู้แต่งพิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2561
เลขเรียก294.344 พ383ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย : บทบาทของสถานเลี้ยงดูเด็ก / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
ชื่อผู้แต่งมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
เลขเรียกHQ772 ม429ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการเลี้ยงดูและอบรม : ประมวลผลงานวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการเลี้ยงดูและอบรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2526.
เลขเรียกHQ769 .ค14ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลผลงานวิจัยในประเทศไทย เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทย / คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เรื่องการเลี้ยงด...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เรื่องการเลี้ยงดูและอบรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศีกษาแห่งชาติ , 2526.
เลขเรียก649.1 ค125ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลผลงานวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทย / คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการเลี้ยงดู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2526.
เลขเรียกHG772 ค25
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลลผลงานวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทย / คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการเลี้ยงด...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการเลี้ยงดูและอบรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2526.
เลขเรียกHQ767.85 ค3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาการศึกษาแนวทางการพัฒนาเด็กอายุ 6-12 ปี / คณะกรรมการพัฒนาการฝึกอบรมและเลี้ยงดูเด็ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาการฝึกอบรมและเลี้ยงดูเด็ก, 2535.
เลขเรียก642.124 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลผลงานวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทย
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการเลี้ยงดูและอบรม, ผู้จัดทำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการเลี้ยงดูและอบรม, 2526
เลขเรียก649 ค14ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม / คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็ก, 2535.
เลขเรียก370.114 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงดูบุตรของคนสยามในประเทศมาเลเซีย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Upbringing of siamese in Malaysi...
ชื่อผู้แต่งอิงอร จุลทรัพย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560.
เลขเรียก392.13 อ655ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนเรียนของครอบครัวในชุมชนเมืองจังหวัดขอนแก่น / ณริดา รัตนอัมพา.
ชื่อผู้แต่งณริดา รัตนอัมพา.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก649.123 ณ252ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา