Found: 46,523  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สำนักนวัตกรรมการเรียนก...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนัก, 2551.
เลขเรียกLB1029.C45 ก461
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แนวคิดวิธีและเทคนิคการสอน 1 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
ชื่อผู้แต่งพิมพันธ์ เดชะคุปต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2554.
เลขเรียก371.3028 พ236ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แดเน็ทซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2552.
เลขเรียกLB1027 ช66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิธีการเรียน / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2544.
เลขเรียกLB1028.35 ก44,371.3028 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบการสอนแบบย้อนกลับ / ฆนัท ธาตุทอง.
ชื่อผู้แต่งฆนัท ธาตุทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกLB2806.15 ฆ35,371.102 ฆ15ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. .../ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สำนัก, 2556-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน / สมจิต จันทร์ฉาย
ชื่อผู้แต่งสมจิต จันทร์ฉาย
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2557.
เลขเรียกLB1028.38 ส42,371.3 ส162ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงาน "การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ" (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
เลขเรียกLB1027 ร451ร,370.71 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมความรู้และอ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ศิลปศึกษา / ชวลิต ดาบแก้ว.
ชื่อผู้แต่งชวลิต ดาบแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533.
เลขเรียก707 ช281ห 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 MAT : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน / เธียร พานิช [...
ชื่อผู้แต่งเธียร พานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี - สฤษดิ์วงศ์, 2546
เลขเรียกLB1027.25 ธ85 2544,371.3 ธ617ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541.
เลขเรียกLB1027.25 ก44,371.102 ว546ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออาจารย์ : การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / [ศักดา ไชกิจภิญโญ บรรณาธิการ].
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
เลขเรียกLB1029.C45 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น / ณัฐ ดิษสกุล Text
ชื่อผู้แต่งณัฐ ดิษสกุล
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2556
เลขเรียก371.3078956 ณ321ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อการเรียนการสอน รอบรู้อาเซียน / จิตรลดาภรณ์ ส้มกลีบ Text
ชื่อผู้แต่งจิตรลดาภรณ์ ส้มกลีบ
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2555
เลขเรียก371.3078 จ451ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ดุษฎี มัชฌิมาภิโร.
ชื่อผู้แต่งดุษฎี มัชฌิมาภิโร
พิมพลักษณ์ยะลา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2553.
เลขเรียก371.3 ด48ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา