Found: 881  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร / สุกิจ นววงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุกิจ นววงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอมี่ เทรดดิ้ง, 2548.
เลขเรียก641.308 ส741ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม., [2548?]
เลขเรียกQV602 ช613 2548?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย (กรุงเทพมหานคร) : ผลการตรวจวิเคราะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2554, [2011]
เลขเรียกWA701 ส179 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว และแมงกานีสในอาหารทะเลที่เก็บจากสะพานปลาแหลมสิงห์ / ลีลาวดี ทองนุช, ต้นศักด...
ชื่อผู้แต่งลีลาวดี ทองนุช
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2550
เลขเรียกวจ 615.954 ล746ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSSOP วิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร / สุดสาย ตรีวานิช, วราภา มหากาญจนกุล และปร...
ชื่อผู้แต่งสุดสาย ตรีวานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559.
เลขเรียกTP373.6 ส767 2559,664.07 ส767อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหายาต้านจุลชีพตกค้างในน้ำนมโค เนื้อไก่และเนื้อสุกร = Antimicrobial residues in raw milk, chi...
ชื่อผู้แต่งอภิชญา เต็งเมืองปัก.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร / ศิวาพร ศิวเวชช
ชื่อผู้แต่งศิวาพร ศิวเวชช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529.
เลขเรียกTX531 ศ554 2529,WA701 ศ554ว 2529,664.06 ศ554ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีและคุณภาพสัตว์น้ำ / สุทธวัฒน์ เบญจกุล
ชื่อผู้แต่งสุทธวัฒน์ เบญจกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2554.
เลขเรียกSH174 ส776ค 2554,338.372 ส44ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีและคุณภาพสัตว์น้ำ / สุทธวัฒน์ เบญจกุล.
ชื่อผู้แต่งสุทธวัฒน์ เบญจกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548.
เลขเรียกQL120 ส75,338.372 ส48ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการวิเคราะห์อาหาร / ลักขณา รุจนะไกรกานต์.
ชื่อผู้แต่งลักขณา รุจนะไกรกานต์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536.
เลขเรียก664.07 ล111ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดตะกั่วที่ปนเปื้อนในดินโดยใช้พืช / ประยงค์ ศรีไพรสนท์
ชื่อผู้แต่งประยงค์ ศรีไพรสนท์
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกS592.5 ป361ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาประมาณโลหะหนักในน้ำก๋วยเตี๋ยว / อภิญญา อยู่เกียม.
ชื่อผู้แต่งอภิญญา อยู่เกียม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2553.
เลขเรียกวจ 664.07 อ253ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ วิชา 716 513 การตรวจเนื้อและผล...
ชื่อผู้แต่งนริศร นางาม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาสัตว์แพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [254-]
เลขเรียกTS1975 น252ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา