Found: 32,107  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร 2 / สิริวรรณ นันทจันทูล.
ชื่อผู้แต่งสิริวรรณ นันทจันทูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543.
เลขเรียกP211 ส732,808.066 ส37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร / สุชาติ พงษ์พานิช.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ พงษ์พานิช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : พัฒนาศึกษา, [2536?].
เลขเรียกP211 ส72,495.918 ส42ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียน : สื่อการเรียนการสอน / เรียบเรียงโดย จินตนา ใบกาซูยี
ชื่อผู้แต่งจินตนา ใบกาซูยี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, [2536?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนสื่อ: การเรียนการสอน/ จินตนา ใบกาซูยี.
ชื่อผู้แต่งจินตนา ใบกาซูยี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 253-.
เลขเรียก808.066 จ482ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร 2 / สิริวรรณ นันทจันทูล
ชื่อผู้แต่งสิริวรรณ นันทจันทูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.
เลขเรียกPL4177 .ส647 2546,808.066 ส37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ / เรียบเรียงโดย ประวีณ ณ นคร.
ชื่อผู้แต่งประวีณ ณ นคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2548.
เลขเรียกJF111 ป381บ,651.75 ป381ก8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาและอาชีพ / ถวัลย์ มาศจรัส.
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2545.
เลขเรียกPL4177 .ถ56 2545,808 ถ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร / สุชาติ พงษ์พานิช.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ พงษ์พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2539?]
เลขเรียกP211 ส72 2539,302.224 ส42ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณก็เป็นนักเขียนได้ / สินี เต็มสงใส [text]
ชื่อผู้แต่งสินี เต็มสงใส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือเถา, 2553
เลขเรียกPN3373 ส63ค 2553,808.1 ส35ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ / ปราณี สุรสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งปราณี สุรสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549.
เลขเรียกPL4177 ป475 2549,808.066 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีเขียนเรื่องตลก / อนันต์ แจ้งกลีบ
ชื่อผู้แต่งอนันต์ แจ้งกลีบ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พี. วาทินพริ้นติ้ง, 2556
เลขเรียกPN6149.A88 อ36 2556,808.87 อ15ว 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียนยังไง ให้ได้ "A" / เซี่ยฉีจวิ้น เขียน ; ณิชา แปล
ชื่อผู้แต่งเซี่ย, ฉีจวิ้น
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2558
เลขเรียกPN 179 ซ711ข 2558,808.066 ซ611ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา