Found: 3,252  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาการใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (co2) ในการเก็บรักษาผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, [2531]
เลขเรียกTP361 ส313
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตรหลังเก็บเกี่ยว : เทคโนโลยีและสรีรวิทย/ กนกมณฑล ศรศรีวิชัย.
ชื่อผู้แต่งกนกมณฑล ศรศรีวิชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รัตนพล, [25--].
เลขเรียกSB129 ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวผักผลไม้และดอกไม้ / จิรา ณ หนองคาย.
ชื่อผู้แต่งจิรา ณ หนองคาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ แมส พับลิซซิ่ง, 2534.
เลขเรียกSB130 จ64,WA710 จ531ท 2534,635.9 จ531ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสดและการแปรรูปในเชิงพาณิชย์ / จัดทำโดย รัตนา อัตตปัญโญ
ชื่อผู้แต่งรัตนา อัตตปัญโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543.
เลขเรียกSB379.L84 ร376,664.8 ร114ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรรูปผักและผลไม้ไว้กินนาน เพิ่มรายรับ ประหยัดรายจ่าย / แพรวพรรณ แพรพิไล.
ชื่อผู้แต่งแพรวพรรณ แพรพิไล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, ,ม.ป.ป.
เลขเรียกTX 725.A3T พ8ก6 ม.ป.ป.,641.4 พ964 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ / นฤมล อัศวเกศมณี.
ชื่อผู้แต่งนฤมล อัศวเกศมณี.
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2549.
เลขเรียก570 น916ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถนอมอาหาร : ผัก / จรูญศรี พลเวียง.
ชื่อผู้แต่งจรูญศรี พลเวียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : แม่บ้าน จำกัด , ม.ป.ป.
เลขเรียกTX 612.V4 จ8ถ,641.4 จ1741ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / จริงแท้ ศิริพานิช.
ชื่อผู้แต่งจริงแท้ ศิริพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.
เลขเรียกSB130 จ45 2549,631.56 จ37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ / อุทัยวรรณ โกวิทวที, สาธิต โกวิทวที.
ชื่อผู้แต่งอุทัยวรรณ โกวิทวที.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.
เลขเรียกQH61 .อ74 2547,570 อ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีการเคลือบผิวผลไม้เพื่อการส่งออก / งานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี. งานถ่ายทอดเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรไทย, 2529.
เลขเรียก664.8 ป483ท 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเห็ดฟางสด / จุฬาภรณ์ ยิ่งยงวงศ์สกุล
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณ์ ยิ่งยงวงศ์สกุล
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก631.56 จ49ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตรหลังเก็บเกี่ยว : เทคโนโลยีและสรีรวิทยา / กนกมณฑล ศรศรีวิชัย
ชื่อผู้แต่งกนกมณฑล ศรศรีวิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รัตนพล พริ้นติ้ง, 2526.
เลขเรียก631.56 ก124ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตรหลังเก็บเกี่ยว : เทคโนโลยีและสรีรวิทยา / กนกมณฑล ศรศรีวิชัย
ชื่อผู้แต่งกนกมณฑล ศรศรีวิชัย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : รัตนพลพริ้นติ้ง, ม.ป.ป.]
เลขเรียกSB129 .ก15,631.5 ก15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การถนอมและการแปรรูปอาหาร หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553
เลขเรียกTX 601 ส40อ,664.028 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา