Found: 3,363  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาการใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (co2) ในการเก็บรักษาผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, [2531]
เลขเรียกTP361 ส313
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตรหลังเก็บเกี่ยว : เทคโนโลยีและสรีรวิทย/ กนกมณฑล ศรศรีวิชัย.
ชื่อผู้แต่งกนกมณฑล ศรศรีวิชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รัตนพล, [25--].
เลขเรียกSB129 ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย / ผู้เรียบเรียง นิตยา ศรีสรินทร์, นงคราฐ สุจริตกิตติกุล, ป...
ชื่อผู้แต่งนิตยา ศรีสรินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551.
เลขเรียกT55.3.H3 น63,540.231 น73ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวผักผลไม้และดอกไม้ / จิรา ณ หนองคาย.
ชื่อผู้แต่งจิรา ณ หนองคาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ แมส พับลิซซิ่ง, 2534.
เลขเรียกSB130 จ64,WA710 จ531ท 2534,635.9 จ531ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสดและการแปรรูปในเชิงพาณิชย์ / จัดทำโดย รัตนา อัตตปัญโญ
ชื่อผู้แต่งรัตนา อัตตปัญโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543.
เลขเรียกSB379.L84 ร376,664.8 ร114ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรรูปผักและผลไม้ไว้กินนาน เพิ่มรายรับ ประหยัดรายจ่าย / แพรวพรรณ แพรพิไล.
ชื่อผู้แต่งแพรวพรรณ แพรพิไล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, ,ม.ป.ป.
เลขเรียกTX 725.A3T พ8ก6 ม.ป.ป.,641.4 พ964 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / เรียบเรียงโดย ดนัย บุณยเกียรติ, นิธิยา รัตนาปนนท์.
ชื่อผู้แต่งดนัย บุณยเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548.
เลขเรียกSB360 ด36 2548,631.56 น34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ / นฤมล อัศวเกศมณี.
ชื่อผู้แต่งนฤมล อัศวเกศมณี.
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2549.
เลขเรียก570 น916ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถนอมอาหาร : ผัก / จรูญศรี พลเวียง.
ชื่อผู้แต่งจรูญศรี พลเวียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : แม่บ้าน จำกัด , ม.ป.ป.
เลขเรียกTX 612.V4 จ8ถ,641.4 จ1741ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บรักษาพันธุ์พืชในภาวะเย็นยวดยิ่ง= Plant Cryopreservation / ครรชิต ธรรมศิริ.
ชื่อผู้แต่งครรชิต ธรรมศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : พี เอส เพรส, 2562.
เลขเรียกQK86.T5 ค17 2562,580 ค153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / จริงแท้ ศิริพานิช.
ชื่อผู้แต่งจริงแท้ ศิริพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.
เลขเรียกSB130 จ45 2549,631.56 จ37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร = Techniques in shelf life evaluation of food produc...
ชื่อผู้แต่งยุทธนา พิมลศิริผล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บริษัท นพบุรีการพิมพ์จำกัด 2553.
เลขเรียกTP371.2 ย73,664.028 ย355ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ / อุทัยวรรณ โกวิทวที, สาธิต โกวิทวที
ชื่อผู้แต่งอุทัยวรรณ โกวิทวที
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.
เลขเรียกQH61 อ823 2550,590.752 อ823ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากสัตว์น้ำ / ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก.
ชื่อผู้แต่งปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.
เลขเรียกTX601 ป46,664.94 ป444ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ / อุทัยวรรณ โกวิทวที, สาธิต โกวิทวที.
ชื่อผู้แต่งอุทัยวรรณ โกวิทวที.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.
เลขเรียกQH61 .อ74 2547,570 อ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา