Found: 650  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถนอมอาหารด้วยการดอง / กระยาทิพย์ เรือนใจ.
ชื่อผู้แต่งกระยาทิพย์ เรือนใจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, 2543.
เลขเรียก641.46 ก17ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแช่อิ่มผักและผลไม้ / อมราภรณ์ วงษ์ฟัก
ชื่อผู้แต่งอมราภรณ์ วงษ์ฟัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2552
เลขเรียก641.85 อ16ช 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาชีพแก้จนถนอมอาหาร : เนื้อสัตว์ / จรูญศรี พลเวียง
ชื่อผู้แต่งจรูญศรี พลเวียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, [254-]
เลขเรียกTX612.M4 จ182,641.49 จ17ถ [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถนอมอาหาร ขบวนการหมัก-ดอง : ภูมิปัญญาชาวบ้านกับเชิงชั้นการเพิ่มคุณค่าและการเก็บรักษาอาหาร / โดย อน...
ชื่อผู้แต่งอนุพงษ์ บัวแย้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พงษ์สาส์น, [255-].
เลขเรียก641.46 อ193ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถนอมอาหารในปัจจุบัน / สมชาย สุริยะศิริบุตร.
ชื่อผู้แต่งสมชาย สุริยะศิริบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
เลขเรียกTX601 ส241 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถนอมอาหาร เล่ม 1 / โดย ธนาวุธ จารุทัศน์
ชื่อผู้แต่งธนาวุธ จารุทัศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2522.
เลขเรียกTX601 ส145 2522 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราวิชาการถนอมอาหาร / วัฒนา ประทุมสินธุ์
ชื่อผู้แต่งวัฒนา ประทุมสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2522.
เลขเรียกTX601 ว398 2522,641.4 ว113ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบรรจุและเก็บรักษาเภสัชภัณฑ์ / โดย ภารุณี ถนอมเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งภารุณี ถนอมเกียรติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2529].
เลขเรียกRS159 ภ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราวิชาการถนอมอาหาร / วัฒนา ประทุมสินธุ์
ชื่อผู้แต่งวัฒนา ประทุมสินธุ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ประสานมิตร, 2516.
เลขเรียก641.4 ว113ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถนอม \& แปรรูปอาหารเกษตร / รวบรวมและเรียบเรียงโดย วิลาวรรณ์ ปิยะปราโมทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคาอินเตอร์มีเดีย, 2547.
เลขเรียกTX601 .ถ35 2547,641.4 ว74ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การถนอมและการแปรรูปอาหาร หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.
เลขเรียกTX601 ม55,WA710 ม246บ 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการถนอมและการแปรรูปอาหาร = Food preservation and processing / มหาวิทยาลัยสุโขทั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชา, 2544-
เลขเรียกTX601 ส747อ,664.028 ม - ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา