Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการเกิดโรคซ้ำของมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด well-differentiated = Recourrence of well...
ชื่อผู้แต่งรัชดาภรณ์ รุ้งแก้ว
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
เลขเรียกWK270 ร331 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการเตรียมก่อนกลับบ้านต่อความสามารถในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและความสามาร...
ชื่อผู้แต่งอารมณ์ บุญเกิด
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดพิษต่อตับในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านวัณโรค / วิทยานิพนธ์ ของ บุษกร ...
ชื่อผู้แต่งบุษกร หาญวงค์
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 615.375 บ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องอัตราตายและการเกิดโรคหลอดเลือดซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบในระยะยาว = Long-...
ชื่อผู้แต่งจารุณี ชีวินเจริญรุ่ง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2549]
เลขเรียกWL355 จ322 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งกลับเป็นซ้ำที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง / ทิพย์เกษร วรรณภ...
ชื่อผู้แต่งทิพย์เกษร วรรณภักตร์, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นหาเอปิโทปเพื่อการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสก่อโรคพีอีดีด้วยกลยุทธ์วัคซีนวิทยาย้อนกลับ : รายงานการ...
ชื่อผู้แต่งสรวง รุ่งประกายพรรณ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
เลขเรียกวจ 615.372 ส341ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR / Thepphouthone Sors...
ชื่อผู้แต่งThepphouthone Sorsavanh.
พิมพลักษณ์2012.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำแบบนี้ "มะเร็ง" ไม่กลับมาอีกแน่! / ฮวังซองจู : เขียน ; ภัททิรา จิตต์เกษม : แปล
ชื่อผู้แต่งฮวัง, ซองจู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2557.
เลขเรียกRC270.8 ฮ142 2557,QZ266 ซ115ท 2557,616.994 ฮ142ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยีนซีทีแอลเอโฟร์กับการกลับเป็นซ้ำของโรคไทรอยด์เป็นพิษชนิดเกรฟ ในประชากรไท...
ชื่อผู้แต่งณัฐกานต์ มยุระสาคร
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการค้นหาเอปิโทปเพื่อการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสก่อโรคพีอีดีด้วยกลยุทธ์วัคซีนวิทยา...
ชื่อผู้แต่งสรวง รุ่งประกายพรรณ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกSF918.V32 ส45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง / บรรณาธิการ, อาคม ชัยวีระวัฒนะ ......
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2552
เลขเรียกWI529 น927อ 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยทำนายการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ภาคตะวันออก / พรพรรณ ศรีโสภา = Predicting factors of...
ชื่อผู้แต่งพรพรรณ ศรีโสภา
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานหลังการเจ็บป่วย / พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ, อัญชลี สงวนรักษ์, อดุลย์ บั...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
เลขเรียกHD7752.55 พ718 2559,616 พ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบเพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของ Esomepazole ในการรักษาอาการที่เกิดจ...
ชื่อผู้แต่งอดาวัล ไผ่ประเสริฐ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกRM365 อ36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ: การเปลี่ยนแปลงการสร้างไซโตไคน์ที่ทำให้เกิดและต้านการอักเสบในผู้ติดเช...
ชื่อผู้แต่งสาคร พรประเสริฐ
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกRC607.A26 ส628
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา