Found: 12,568  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการอ่านของนักเรียน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน : รายงานการวิจัย / กรมวิช...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2544.
เลขเรียกLB1050 น297 2544,372.4 ว546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ / สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
ชื่อผู้แต่งสถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ ผู้แต่ง
เลขเรียกLB1050 ส184,418.4 ส184ท 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการอ่านของนักเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน / กรม...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2544.
เลขเรียกLB1573 ก43,028.651 ว322ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านสนุก สนุกอ่าน / เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป
ชื่อผู้แต่งเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธีหนังสือเพื่อเด็ก, 2554.
เลขเรียกWS105 ร863อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่องรูปแบบการส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัยในทรรศนะของครูและผู้ปกครอง / สุขุม เฉลยทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งสุขุม เฉลยทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553.
เลขเรียกLB1139.5.R43 ส72,028.9 ส41ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านสร้างสุข 4 สร้างวัฒนธรรมการอ่านสร้างการอ่านให้เป็นวัฒนธรรม / เขียนโดย พิรุณ อนวัชศิริวงศ์, ถิรนั...
ชื่อผู้แต่งพิรุณ อนวัชศิริวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน, 2554.
เลขเรียกZ1003 พ6อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารอ่าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2551-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน / ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์.
ชื่อผู้แต่งศรีรัตน์ เจิงกลิ่งจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2536.
เลขเรียกLB1050 ศ4ก 2536,028.55 ศ242ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของเด็ก / แนนซี่ ลาร์วิค
ชื่อผู้แต่งลาร์วิค, แนนซี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัตเตอร์ฟลาย, 2536
เลขเรียก649.58 ล274ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนเด็กให้รักการอ่าน / สุกัญญา ศรีสืบสาย
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา ศรีสืบสาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2553.
เลขเรียกZ1037.A1 ส739ส 2553,649.58 ส41ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการอ่านของบุคลากรและบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / โสภา กายสิทธิ...
ชื่อผู้แต่งโสภา กายสิทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2555
เลขเรียกวจ028 ส9912ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว / ศิวกานท์ ปทุมสูติ
ชื่อผู้แต่งศิวกานท์ ปทุมสูติ
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม, 2554.
เลขเรียกLB1050.53 ศ541 2554,495.9184 ศ541ด 2554
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา