Found: 13,442  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการอ่านของนักเรียน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน : รายงานการวิจัย / กรมวิช...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2544.
เลขเรียกLB1050 น297 2544,372.4 ว546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ / สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
ชื่อผู้แต่งสถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ ผู้แต่ง
เลขเรียกLB1050 ส184,418.4 ส184ท 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการอ่านของนักเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน / กรม...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2544.
เลขเรียกLB1573 ก43,028.651 ว322ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่องรูปแบบการส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัยในทรรศนะของครูและผู้ปกครอง / สุขุม เฉลยทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งสุขุม เฉลยทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553.
เลขเรียกLB1139.5.R43 ส72,028.9 ส41ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านสนุก สนุกอ่าน / เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป
ชื่อผู้แต่งเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธีหนังสือเพื่อเด็ก, 2554.
เลขเรียกWS105 ร863อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านสร้างสุข 4 สร้างวัฒนธรรมการอ่านสร้างการอ่านให้เป็นวัฒนธรรม / เขียนโดย พิรุณ อนวัชศิริวงศ์, ถิรนั...
ชื่อผู้แต่งพิรุณ อนวัชศิริวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน, 2554.
เลขเรียกZ1003 พ6อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน/ สันติวัฒน์ จันทร์ใด
ชื่อผู้แต่งสันติวัฒน์ จันทร์ใด
เลขเรียก495.9184 บ892 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารอ่าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2551-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของเด็ก / แนนซี่ ลาร์วิค
ชื่อผู้แต่งลาร์วิค, แนนซี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัตเตอร์ฟลาย, 2536
เลขเรียก649.58 ล274ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนเด็กให้รักการอ่าน / สุกัญญา ศรีสืบสาย
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา ศรีสืบสาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2553.
เลขเรียกZ1037.A1 ส739ส 2553,649.58 ส41ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการอ่านของบุคลากรและบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / โสภา กายสิทธิ...
ชื่อผู้แต่งโสภา กายสิทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2555
เลขเรียกวจ028 ส9912ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านบทความประพันธ์และเพลงพื้นบ้าน = Reading Rhrmes and Folk Songs / ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งขัณธ์ชัย อธิเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549.
เลขเรียก418.4 ข 115 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านร้อยกรองสองระดับ / ทองใบ แท่นมณี.
ชื่อผู้แต่งทองใบ แท่นมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตถาตา พับลิเคชั่น, 2554.
เลขเรียกPL 4163 ท278ก 2554,495.9184 52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา