Found: 497  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสานเสียง เสียงสาร : การฝึกฝนเสียงและการอ่านวินิจสาร / จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งจิรยุทธ์ สินธุพันธุ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกLB1139.L3 จ64 2556,808.545 จ498ส 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานการอ่านออกเสียงและตีความหมาย / เสาวนุช ภูวณิชย์
ชื่อผู้แต่งเสาวนุช ภูวณิชย์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], [2535?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังแห่งการอ่านออกเสียง / [Jim Trelease] ; อสมาพร โคมเมือง แปล.
ชื่อผู้แต่งทรีลีส, จิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2562 [2019]
เลขเรียกLB1573.5 .ท46 2562,372.452 จ548จ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิวัติการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ / วิสูตร์ ทิพย์ธาร.
ชื่อผู้แต่งวิสูตร์ ทิพย์ธาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กฤตญาดา, 2549.
เลขเรียกPE1137 .ว66 2549,421 ว796ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการอ่านออกเสียง = Miscue analysis in reading : LI 499 / อุทัย ภิรมย์รื่น.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ภิรมย์รื่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
เลขเรียก421.52 อ421ก 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการอ่านออกเสียง = Miscue analysis in reading : ENL 4603 (LI 499) / อุทัย ภิร...
ชื่อผู้แต่งอุทัย ภิรมย์รื่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกออกเสียง เพื่อแก้ข้อบกพร่องในการออกเสียงภาษาไทย : ระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2538.
เลขเรียกPL4166 บ892,495.91152 บ892
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/ อรุณี ล้อคำ.
ชื่อผู้แต่งอรุณี ล้อคำ.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก372.4 อ419ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องทักษะการอ่านออกเสียง [electronic resource] / บริษัท Thai information Publishing System.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท Thai information Publishing System, [2543?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโฟเนติคไทยให้สำเนียงอังกฤษ / กมล จาตะเสม. [text]
ชื่อผู้แต่งกมล จาตะเสม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.
เลขเรียก421.5 ก16ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยสำหรับเด็กออทิสติก / รายงานวิจั...
ชื่อผู้แต่งสุรีพร กับปดี.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก371.928 ส473ผ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFun with PHONICS สนุกสนานกับการอ่านออกเสียงให้สำเนียงเหมือนเจ้าของภาษา / นันทนา โอซาว่า.
ชื่อผู้แต่งนันทนา โอซาว่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff , 2553.
เลขเรียก451.52 น-ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องทักษะการอ่านออกเสียง [CD-ROM] / บริษัทไทยอินฟอร์เมชั่น พับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด
ชื่อผู้แต่งไทยอินฟอร์เมชั่น พับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด, 2543
เลขเรียกPL4165 ท336
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น / แสงระวี ดอนแก้วบัว. [text]
ชื่อผู้แต่งแสงระวี ดอนแก้วบัว.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียก421.5 ส72ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา