Found: 2,810  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อการเข้าใจความ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / พิทักษ์ เมฆอรุณ.
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ เมฆอรุณ.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกLB1044.88 พ673ช 2543,372.4 พ 674 ช 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/ อรุณี ล้อคำ.
ชื่อผู้แต่งอรุณี ล้อคำ.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก372.4 อ419ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมด้านความเมตตากรุณาที่มีการนำเสนอเนื้อหาเป็นกรณีตัวอ...
ชื่อผู้แต่งวรศักดิ์ ขันทอง
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก372.4 ว287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกมภาษาสื่อความคิด พิชิตการอ่าน / วิภา ตัณฑุลพงษ์.
ชื่อผู้แต่งวิภา ตัณฑุลพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกรท เอ็ดดูเคชั่น, 2549.
เลขเรียก372.4 ว645ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งอุษณีย์ วรรณจิยี, 2501-
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก372.41 อ863ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / อมรา สาร...
ชื่อผู้แต่งอมรา สารสุข.
พิมพลักษณ์ยโสธร : สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเลิงนกทา, 254?
เลขเรียก372.4 อ167ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสังกัปของคำ กับความสามารถในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / สุรชัย โพธ...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย โพธิวิทย์
พิมพลักษณ์2521.
เลขเรียกLB1573 ส847ค 2521,372.4 ส 855 ค 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของชุดการฝึกสมรรถภาพการอ่านเร็วภาษาไทยชั้น ประถมปีที่ 6 / ปริญญานิพนธ์ ของ นิทัศ...
ชื่อผู้แต่งนิทัศน์ เสมอพิทักษ์
พิมพลักษณ์2524.
เลขเรียกLB1050.6 น596ก 2524,วจ 495.91843 น73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านในใจสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / สันติ มุ่งหม...
ชื่อผู้แต่งสันติ มุ่งหมาย
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียก372.48 ส115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเสริมทักษะอ่านคล่อง อ่านเร็วภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 / สำลี รักสุทธี
ชื่อผู้แต่งสำลี รักสุทธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2551]
เลขเรียกLB1573.8 ส713ป1/1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสืออ่านเสริมทักษะอ่านคล่อง อ่านเร็วภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / สำลี รักสุทธี
ชื่อผู้แต่งสำลี รักสุทธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2551]
เลขเรียกLB1573.8 ส713ป1/2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา