Found: 2,244  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางมุกดา วัชรดุลย์ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานค...
ชื่อผู้แต่งมุกดา วัชรดุลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลิฟวิ่ง ทรานส์ มีเดีย, 2540.
เลขเรียก418 อ15ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร
ชื่อผู้แต่งปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกPE113 ป453ก 2544,428.1 ป453ก 2544
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ / สุรีย์ แสงรุงเรือง.
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ แสงรุงเรือง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สารศึกษาการพิมพ์, 252-].
เลขเรียกPE1135.น6 ส867
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาชุดวิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษ โมดูลที่ 1-5 = English pronunciation / มหาวิทยาลัยสุโขท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
เลขเรียก421 ม246ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสานเสียง เสียงสาร : การฝึกฝนเสียงและการอ่านวินิจสาร / จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งจิรยุทธ์ สินธุพันธุ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกLB1139.L3 จ64 2556,808.545 จ498ส 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลสถิติการออกเสียงประชามติ [text] / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2550
เลขเรียกสร 328.23 ส691ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนออกเสียง / ปฐวีร์ วิจบ
ชื่อผู้แต่งปฐวีร์ วิจบ.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2548
เลขเรียก421.55 ป145ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกออกเสียง เพื่อแก้ข้อบกพร่องในการออกเสียงภาษาไทย : ระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2538.
เลขเรียกPL4166 บ892,495.91152 บ892
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกลุ่มภาษาตระกูลไทในลุ่มน้ำพราว เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / วิทย...
ชื่อผู้แต่งศศิธร อ่อนเหลา
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 495.91 ศ57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษ = English pronunciation / พัชรี พลาวงศ์
ชื่อผู้แต่งพัชรี พลาวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
เลขเรียกPE1137 พ524 2553,421.52 พ524ก 2553 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ / J.T. Taree
ชื่อผู้แต่งเจ.ที. ทารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, ม.ป.ป.
เลขเรียก421.5 จ54พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวการออกเสียงภาษาอังกฤษ / ภูมิ หุราพันธุ์
ชื่อผู้แต่งภูมิ หุราพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2530
เลขเรียกPE1137 ภ-น 2530,421.52 ภ416น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น / แสงระวี ดอนแก้วบัว. [text]
ชื่อผู้แต่งแสงระวี ดอนแก้วบัว.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียก421.5 ส72ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร.
ชื่อผู้แต่งปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกPE1137 .ป46 2548,428.1 ป453ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวิธีสอนการออกเสียง [CD-ROM]
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ., ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา