Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวข้องกับการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ / ทิพวรรณ บรรณจิรกุล
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ บรรณจิรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลดภาษีทำได้ไม่ยาก / กฤษณา บุญปลูก.
ชื่อผู้แต่งกฤษณา บุญปลูก.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิง์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกHJ2950.55 ก282,336.24 ก918ล 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือลดภาษี ฉบับ ลดได้จริงได้เงินคืนมาก 2557 / กฤษฎา กฤษณะเศรณี
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา กฤษณะเศรณี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2556
เลขเรียกHJ4629 ก279 2556,343.052 ก279ค 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางการจำกัดการให้สิทธิหักค่าลดหย่อนในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : โครงการวิจัย / คณะผู้วิจัย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดหย่อนและยกเว้นภาษีสำหรับผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550
เลขเรียกLB2826.6 .T5 ว6ก 2550,วจ 336.206 ล82ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลดภาษี ทำได้ ไม่ยาก / กฤษณา บุญปลูก
ชื่อผู้แต่งกฤษณา บุญปลูก
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2554
เลขเรียกHJ3841.T5 ก298 2554,336.2 ก918ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการจากการดำเนินงานสหกิจศึกษา / จัดทำโดย สำนักประส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักประสานและส่งเสริมการอุดมศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกLB 2331.65 .T5 ช215 2552,336.206 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ ลดภาษี ฉบับสมบูรณ์ / Chadcha text
ชื่อผู้แต่งChadcha
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2558
เลขเรียกHJ2950.55 ช364ค 2558,336.2 C432ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางการจำกัดการให้สิทธิหักค่าลดหย่อนในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : โครงการวิจัย / คณะผู้วิจัย ...
ชื่อผู้แต่งชัยสิทธิ์ บุณยเนตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการยกเว้นและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าและบริการ / บัว กานต์จรรยา
ชื่อผู้แต่งบัว กานต์จรรยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยด้วยภาษี ใคร ๆ ก็ทำได้ / @TaxBugnoms, เรื่อง ; aommoney.com, ภาพ.
ชื่อผู้แต่ง@taxbugnoms.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ HOW-TO, 2557.
เลขเรียกHJ2950.55 อ8ร 2557,336.24 อ941ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใช้ประกันฯ ลดภาษีทำได้ง่ายๆ / กฤษฎา กฤษณะเศรณี
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา กฤษณะเศรณี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2556.
เลขเรียกHJ 2315 ก298ช 2556,336.2 ก45ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือลดภาษี ฉบับ ลดได้จริง ได้เงินคืนมาก / กฤษฎา กฤษณะเศรณี ; นักรบ พิมพ์ขาว, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา กฤษณะเศรณี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกHJ2315 ก279ค 2555,343.04 ก918ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ข้อคิด ลดภาษีคนทำงาน และนักลงทุน / เขียนโดย กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ชื่อผู้แต่งกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2556.
เลขเรียกHJ2950.55 ก6ส 2556,336.2 ก674ส 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา