Found: 224  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือลดภาษี ฉบับ ลดได้จริงได้เงินคืนมาก 2557 / กฤษฎา กฤษณะเศรณี
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา กฤษณะเศรณี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2556
เลขเรียกHJ4629 ก279 2556,343.052 ก279ค 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลดภาษีทำได้ไม่ยาก / กฤษณา บุญปลูก.
ชื่อผู้แต่งกฤษณา บุญปลูก.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิง์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกHJ2950.55 ก282,336.24 ก918ล 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประเด็นหลัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย : เอกสารประกอบการสัมมนา / สรรพากรสาส์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สรรพากรสาส์น, 2547.
เลขเรียก336.24 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างเหนือชั้น / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2555.
เลขเรียก343.052424 ส248ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ ลดภาษี ฉบับสมบูรณ์ / Chadcha text
ชื่อผู้แต่งChadcha
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2558
เลขเรียกHJ2950.55 ช364ค 2558,336.2 C432ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย : หักอย่างไรให้ถูกต้องและครบถ้วน / สุเทพ พงษ์พิทักษ์
ชื่อผู้แต่งสุเทพ พงษ์พิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดี, 2539.
เลขเรียกHJ4771.55 ส72,336.24 ส781ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พร้อมแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรและคำพิพากษาศาลฎีกา ตัวอย่างการคำนวณภาษีหัก ณ ท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2555.
เลขเรียก336.242 ภ491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พร้อมแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรและคำพิพากษาศาลฎีกา ตัวอย่างการคำนาณภาษีหัก ณ ท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2555.
เลขเรียกHJ4771.55 ภ2276 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหักภาษีเงินได้ และภาษีการค้า ณ ที่จ่าย ในเชิงปฏิบัติ / รวบรวมโดย บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท, [2532]
เลขเรียกHJ4629 ก528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแตกประเด็น--การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างเหนือชั้น / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ... [และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2554.
เลขเรียกHJ 4771.55 .Z7 ส16ต 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการจากการดำเนินงานสหกิจศึกษา / จัดทำโดย สำนักประส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักประสานและส่งเสริมการอุดมศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกLB 2331.65 .T5 ช215 2552,336.206 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับของรา...
ชื่อผู้แต่งดรุณี ตรีกำธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือลดภาษี ฉบับ ลดได้จริง ได้เงินคืนมาก / กฤษฎา กฤษณะเศรณี ; นักรบ พิมพ์ขาว, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา กฤษณะเศรณี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกHJ2315 ก279ค 2555,343.04 ก918ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลดภาษี ทำได้ ไม่ยาก / กฤษณา บุญปลูก
ชื่อผู้แต่งกฤษณา บุญปลูก
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2554
เลขเรียกHJ3841.T5 ก298 2554,336.2 ก918ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา