Found: 86  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาสัตว์พื้นเมืองเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยังยืน / สวัสดิ์ ธรรมบุตร และวนิดา กำเนิดเพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ 2542-2546 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2542.
เลขเรียกSF140 ก64 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งพิมพ์คลาสสิค / เอนก นาวิกมูล.
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตยสารสารคดี, 2533.
เลขเรียกZ124.A2 อ75,737.6 อ59ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสะสมธนบัตรไทย / [วีรชัย สมิตาสิน รวบรวม]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกHG1250.55.Z8P3 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉลากคลาสสิค = Classic labels / เอนก นาวิกมูล.
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2552.
เลขเรียกNC1002.L3 อ72 2552,769.57 อ55ฉ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสะสมธนบัตรไทย = Standard catalogue of Thai banknotes / โดย วีรชัย สมิตาสิน.
ชื่อผู้แต่งวีรชัย สมิตาสิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซียว เซียะ กี่, 2540.
เลขเรียกHG1250.55.Z8 ว65 2540,อ 332.49593 ว74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอวดของคลาสสิค = Classic collectings / เอนก นาวิกมูล
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2554.
เลขเรียกAM200 อ893อ 2554,790.13 อ55อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการสะสมตราไปรษณียากร ของนักสะสมตราไปรษณียากรไทย / พงษ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม.
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก383 พ164ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิวเซียมสยาม / สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ , 2556.
เลขเรียก745.1028ส181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์ = Good old photos and printed matters / เอนก นาวิกมูล.
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียกTR113.ท9 อ747,770 อ83ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยพระ เหรียญหลวงพ่อทวด 1+2 / ธีรพิพัฒ สิงหศิริธรรม ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีมงานนิตยสารไทยพระและศึกษาและสะสม, 2554
เลขเรียก294.3352 ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือและสมุดคลาสสิค / เอนก นาวิกมูล.
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553.
เลขเรียกZ1029 อ75,790.132 อ83ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกแสตมป์ / ส. พลายน้อย.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ พลายน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2538.
เลขเรียกHE6185.ท92 ส46,737.6 ส16ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสะสมบัตรโทรศัพท์ไทย = Standard catalouge of Thai phonecards / โดย ชวน สุนทรานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม้นเมืองการพิมพ์, 2535.
เลขเรียกNC1002.P6 ช266ค 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา