Found: 13,239  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการวางแผนการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบ : [การตรวจสอบภายในสำหรับส่วนราชการ] / สำนักบัญชีและตรวจส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบัญชีและตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง, [2540?]
เลขเรียก657.835045 คม695
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎบัตรการตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน / หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หน่วยตรวจสอบภายใน
พิมพลักษณ์ลำปาง : หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 25-
เลขเรียกสร 378.05 ม565ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ / สำนักบัญชีและตรวจสอบภายใน กรมบัญ...
ชื่อผู้แต่งสำนักบัญชีและตรวจสอบภายใน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2545.
เลขเรียกHJ9741.ท9 บ63 2545,657.45 ส691ม 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก็งข้อสอบสังคมศึกษา จริยธรรมและศาสนา กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การปกครอ...
ชื่อผู้แต่งกัลป์ ไชยมรรคา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2545.
เลขเรียกLB3060.57 ก396
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการตรวจสอบการดำเนินงาน : การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล / กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2554.
เลขเรียก657.458 ศ615ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสอบเข้าเรียนต่อศิลปะ-ออกแบบ = Art for university / อนันต์ ประภาโส.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ ประภาโส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2551.
เลขเรียกN340 .อ35 2551,707.076 อ15ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ่านฉลุย ตะลุย TU-GET / เสรี อู่ธาราสวัสดิ์, วันวิชิต บูรณะสิทธิพร.
ชื่อผู้แต่งเสรี อู่ธาราสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2563 [2020]
เลขเรียกPE1114 .ส78 2563,420.76 ส928ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ : การตรวจสอบการดำเนินงาน / กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2548.
เลขเรียกHD58.95 .น85 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ : การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ / กลุ่มงานม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง, 2546.
เลขเรียกJQ1745.ก55ต45 น864 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทที่ 4 การสอบบัญชี 2 : รายงานการสอบบัญชี / โดย นนทพล นิ่มสมบุญ.
ชื่อผู้แต่งนนทพล นิ่มสมบุญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2550.
เลขเรียกHF5667 น33บ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : การสอบบัญชี 1 (ฉบับใหม่ล่าสุด) / Tax business center.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Tax Business Center, [2547].
เลขเรียกHF5667 ผ75 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ฉบับใหม่ล่าสุด) / Ta...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Tax Business Center, [2546].
เลขเรียกHF5667 ผ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชา การบัญชี = Tax auditor จุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล. [Text]
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ ทิพยาภรณ์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แท็ค บิซิเนส เซ็นเตอร์ ม.ป.ป.
เลขเรียกHF 5681.T3 จ628ท,HF 5667 จ7ผ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบบุคลากร 3 ฉบับสมบูรณ์ / ฝ่ายวิชาการสถาบัน Opinion.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการสถาบัน opinion.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถายบุ๊กส์, 2538.
เลขเรียกJQ1746.Z1 ฝ64,351.3 ส363ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอิสระในการสอบบัญชีกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย /...
ชื่อผู้แต่งประภัสสร สมอออน
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 657.45 ป46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา