Found: 1,085  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนไม่เก่ง แค่รู้เคล็ด ก็สอบติดมหา'ลัยแล้วเพื่อน!!! / โดย อชิรญา
ชื่อผู้แต่งอชิรญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2553
เลขเรียกLB2351.4.T5 อ119,371.302812 อ12ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะข้อสอบ : CU-BEST ฉบับสมบูรณ์ / กิตติ์ จิรติกุล.
ชื่อผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเฟิสท์, [2553?].
เลขเรียกสถาบันอุดมศึกษา การสอบคัดเลือก ข้อสอบและเฉลย.,650.076 ก344จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEntrance ระบบใหม่ 42 : การคัดเลือกเข้าโครงการพิเศษ และการสอบคัดเลือก QUOTA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีก...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียก378.16 อ893
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2537 สนามสอบมหาวิทยาล...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะกรรมการ, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจของผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / สงกรานต์ สุขเกษม.
ชื่อผู้แต่งสงกรานต์ สุขเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2547.
เลขเรียกวจ 378.161 ส132ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2523-2524 / กองแผนงาน ทบวงมหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, [ม.ป.ป.]
เลขเรียกLB2353 ท3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา... กองแผนงาน ทบวงมหาวิทยาลัย. [text]
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ม.ป.พ. รายปี
เลขเรียก378.16 ท57ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างนักศึกษาที่เข้าศึกษาโดยผ่านการคัดเลือกกับนักเ...
ชื่อผู้แต่งส่องศรี ชมภูวงศ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2529.
เลขเรียก378 ส143ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา / ผู้วิ...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกตุสิงห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2542.
เลขเรียกLB1627.4.T5 ว64 2542,378.1664 ค121ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางวิชาชีพครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคัดเลือก และนักศึกษาสอบคัดเลือก วิท...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา นุชภักดี.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, 2529.
เลขเรียก370.73 อ112ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบรับสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช / ...
ชื่อผู้แต่งกัลยาณี ทองเลี่ยมนาค.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก378.1 ก412ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกวดวิชากับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ อุดมศึกษา / [ประยูร ศรีประสาธ์น ....
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองสถิติและวิเคราะห์การศึกษา. ฝ่ายงานนโยบายและการศึกษาเปรียบเทียบและฝ่ายรายงานการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พันนี่พับบลิชชิ่ง, 2526.
เลขเรียกLB2353 ค122ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) กับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอ...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกตุสิงห์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 255-]
เลขเรียกLB2353.26.T5 ว559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข / ปฏิญญา นาฬิเกร์.
ชื่อผู้แต่งปฏิญญา นาฬิเกร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ , 2561.
เลขเรียกLB2832.4.T5 ป135ต 2561,371.1076 ป133ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา