Found: 105,326  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, [2545?]
เลขเรียกLB1035.T5 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสบู่และผงซักฝอก [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส, ปีลิขสิทธิ์ 2548.
เลขเรียกTP991 ส219
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการศึกษา 2413205 หลักการสอน
ชื่อผู้แต่งจินตนา สุขมาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณ การพิมพ์, ม.ป.ป.
เลขเรียก371.1 จ35อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมมูลและสัจจนิรันดร์ [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส, ปีลิขสิทธิ์ 2548.
เลขเรียกQA9.64 ส273
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาพฤติกรรมการสอนภาษาไทย ด้านประสิทธิภาพในการส...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ ศุภเมธี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, ม.ป.ป
เลขเรียก378.125 ท364ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์วิธีการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2544.
เลขเรียกLB1026 ก44,372 ร262 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูรณาการหลักสูตรและการสอนวิชาเฉพาะ (เคมี) : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 404401 = Integrated curriculu...
ชื่อผู้แต่งปริญญา ทองสอน.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2550?]
เลขเรียก375.54 ป458บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดการเรียนการสอนสำหรับครูวิทยาศาสตร์ / คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์, 2525.
เลขเรียก507 ช613
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา / [ผู้เรียบเรียง, เยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง ....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2541.
เลขเรียกLB1028.5 ส736,371.334 ศ615ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดการเรียนการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์ / คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์, คณะอนุกรรมการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์, 2524.
เลขเรียก510.7 พ523ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดการเรียนการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุ...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์, 2525.
เลขเรียก510.7 พ523ชก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ส 305 วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กองวิจัยทางก...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2543.
เลขเรียกLB1027.4 ก445,300.712 ว546ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีนาฏศิลป์ขั้นพื้นฐาน / โดย ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, หม่อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2546.
เลขเรียกMT10 ด75,780.9593 ด731ด 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการผลิตสื่อระดับก่อนประถมศึกษา / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.
เลขเรียกLB1140.35.E36 ก44,371.3 ก17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา