Found: 307,859  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสการพัฒนาการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก/ นิรมล กิตติวิบูลย์.
ชื่อผู้แต่งนิรมล กิตติวิบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, [2540].
เลขเรียกLB 1027 น645ก [2540],379.5 น645ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานการศึกษา / อุทัย เดชตานนท์
ชื่อผู้แต่งอุทัย เดชตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522.
เลขเรียกLA1221 อ819พ 2522,370 อ819พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปฏิรูปการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2544.
เลขเรียกLB2806 ส654,379.593 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาการศึกษาเสวนา (OEC forum) 2016-2017 : บทบาทการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 / สำนักงานเลขาธิการสภาการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สกศ., 2561.
เลขเรียกLA1221 ส226ส,370.78 ส19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารสภาการศึกษาแห่งชาติฉบับพิเศษเรื่องปฏิรูปแผนการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2519].
เลขเรียกLC94.ท9 ว63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์วิธีการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2544.
เลขเรียกLB1026 ก44,372 ร262 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการจัดการศึกษายุคใหม่ / สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2548.
เลขเรียกLB2805 ส35,371.2 ส14ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองในต่างประเทศ : รายงานการวิจัย / ผู้วิจัย, ยศวดี บุ...
ชื่อผู้แต่งยศวดี บุณยเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกLC71 ย55,379.2 ย157ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย / สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2545.
เลขเรียกLC216 ส63,ว372.21 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ทางการศึกษา : ทิศทางที่ไทยต้องทบทวน / กมล สุดประเสริฐ, สุนทร สุนันท์ชัย
ชื่อผู้แต่งกมล สุดประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541.
เลขเรียกLA11 ก134,379.593 ก19ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเทศยุโรปตะวันตก / เรืองศรี ศรีทอง.
ชื่อผู้แต่งเรืองศรี ศรีทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2524.
เลขเรียกLA621 ร83,370 ร826ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกันคุณภาพของสถานศึกษา / โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2542
เลขเรียก371.2 ว32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะการศึกษาไทย 2561/2562 : การปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิทัล /$cสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562
เลขเรียก370.9593 ส17 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา