Found: 65,436  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, [2545?]
เลขเรียกLB1035.T5 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์วิธีการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2544.
เลขเรียกLB1026 ก44,372 ร262 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีนาฏศิลป์ขั้นพื้นฐาน / โดย ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, หม่อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2546.
เลขเรียกMT10 ด75,780.9593 ด731ด 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพความคาดหวังสภาพปัจจุบันและปัญหาของกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับ ปร...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541].
เลขเรียกLB1028.25.ท9 ก44,370.07 ก213ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / จ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2546.
เลขเรียกLB1577.T5 ว65 2546,495.9107 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสังเคราะห์เอกสารเรื่อง วิธีการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ แ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
เลขเรียกLB1607.53.ท9 ร64,372.6 ศ615ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมครูพันธุ์ใหม่ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2548.
เลขเรียกLB2832.4.ท9 ส645,371.1 น17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย 1 = General physics 1 / คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
เลขเรียกQC21.3 ฟ459 2546 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตุนิยมวิทยาทั่วไป = General meteorology / สมพงษ์ มะนะสุทธิ์
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ มะนะสุทธิ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.
เลขเรียกQC861.2 ส264อ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการของการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย / ชุติมา สัจจานั...
ชื่อผู้แต่งชุติมา สัจจานันท์
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.
เลขเรียกZ665.2.T5 ช617,020.711 ช617ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสบู่และผงซักฝอก [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส, ปีลิขสิทธิ์ 2548.
เลขเรียกTP991 ส219
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารทางวิชาการชุดนวัตกรรมการเรียนการสอนและการนิเทศการศึกษา / หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วย, 2532.
เลขเรียก371.3 อ51
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา