Found: 61,264  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, [2545?]
เลขเรียกLB1035.T5 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์วิธีการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2544.
เลขเรียกLB1026 ก44,372 ร262 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีนาฏศิลป์ขั้นพื้นฐาน / โดย ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, หม่อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2546.
เลขเรียกMT10 ด75,780.9593 ด731ด 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสังเคราะห์แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ / สำนักวิชาการและมา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2549.
เลขเรียกวจ LB1590.3 ร451,372.6 ส215ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / กรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2545.
เลขเรียกLB2806.15 อ884,371.26 ว546น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมครูพันธุ์ใหม่ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2548.
เลขเรียกLB2832.4.ท9 ส645,371.1 น17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย 1 = General physics 1 / คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
เลขเรียกQC21.3 ฟ459 2546 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพความคาดหวังสภาพปัจจุบันและปัญหาของกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับ ปร...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541].
เลขเรียกLB1028.25.ท9 ก44,370.07 ก213ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตุนิยมวิทยาทั่วไป = General meteorology / สมพงษ์ มะนะสุทธิ์
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ มะนะสุทธิ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.
เลขเรียกQC861.2 ส264อ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงาน "การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ" (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
เลขเรียกLB1027 ร451ร,370.71 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับปฐมวัย Sally Moomaw, เขียน ; ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, แปล text
ชื่อผู้แต่งมูมอว์, แซลลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2558
เลขเรียกLB1139.5.S35 ม676 2558,372.21 ม676ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังคมสงเคราะห์วิธีการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : รายง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2545.
เลขเรียกLB1025.3 ร451 2545,ว372.659591 ก278
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM Education (สะเต็มศึกษา) / วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งวศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกLC998.ท9 ว56,507.8 ว762ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา