Found: 16,181  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสังเคราะห์เอกสารเรื่อง วิธีการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ แ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
เลขเรียกLB1607.53.ท9 ร64,372.6 ศ615ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือวิเศษ Infographic สังคมศึกษา สรุป ม.ปลาย ฐิติวุฒิ นันทิภาคย์หิรัญ, คมจรัส แก้วชัยเจริญกิจ.
ชื่อผู้แต่งคมจรัส แก้วชัยเจริญกิจ, ผู้แต่งร่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ทวีวัฒน์การพิมพ์ 2561
เลขเรียกH85 ฐ234 2561,300 ฐ343ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง-ศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมว...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2544.
เลขเรียกLB1584.5.ท9 ก442,300.712
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมี 031 / วินัย วิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งวินัย วิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [253-?]
เลขเรียกQD31.2 ว621 ม.4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมี 031 ม.4 เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงล่าสุดตาม สสวท) / วินัย วิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งวินัย วิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [253-]
เลขเรียกQD31.2 ว621ม4 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมี 034 / วินัย วิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งวินัย วิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [253-?]
เลขเรียกQD31.2 ว621 ม.6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมี 035 / วินัย วิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งวินัย วิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [253-?]
เลขเรียกQD31.2 ว621 ม.6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้หน้าที่พลเรือน-ศีลธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ศูนย์พัมนาหลักสูตร กรมว...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2544.
เลขเรียกLB1584.5.ท9 ก441,300.712
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ชีวิตและวิวัฒนาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535.
เลขเรียกQ181 ค695ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 214 716 ครูกับรัฐศึกษา / [เยาวภา ประคองศิลป์]
ชื่อผู้แต่งเยาวภา ประคองศิลป์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
เลขเรียกH61 ย544 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้สมบัติของสสาร (ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ) / สิน นุ่มพรม
ชื่อผู้แต่งสิน นุ่มพรม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2540-2549]
เลขเรียกQC171.2 ส724อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพเรื่องกินดีอยู่ดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประกาศนียบัตรวิชาชี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2538.
เลขเรียกQ181 ค695ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา