Found: 539  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุดการสอนเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา / เยาวเรศ คำมี...
ชื่อผู้แต่งเยาวเรศ คำมี.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก372.21 ย546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานก...
ชื่อผู้แต่งจรีรัตน์ ปานพรหมมินทร์.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก372.21 จ 084 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา / กรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2540.
เลขเรียก372.1337 น927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมคณิตศาสตร์ สำหรับ...เด็กปฐมวัย / สุนีย์ เพียซ้าย
ชื่อผู้แต่งสุนีย์ เพียซ้าย.
เลขเรียก372.21 ส45ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับปฐมวัย Sally Moomaw, เขียน ; ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, แปล text
ชื่อผู้แต่งมูมอว์, แซลลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2558
เลขเรียกLB1139.5.S35 ม676 2558,372.21 ม676ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุดการสอนสำหรับครูผู้สอนเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา / ราตรี โลห...
ชื่อผู้แต่งราตรี โลหะมาศ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เรื่องราว : การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย / นภเนตร ธรรมบวร
ชื่อผู้แต่งนภเนตร ธรรมบวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกLB1197 น191,372.21 น16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแฟ้มสะสมงานในการประเมินผลพัฒนาการด้านทักษะการเขียนของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา / ศิริดา ว...
ชื่อผู้แต่งศิริดา วีระกุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลากหลายเทคนิคการเรียนรู้...ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับก่อนประถมศึกษา) [CD-ROM] / สำนักงานเลขาธิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.
เลขเรียกLB1027 ห332ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตระดับก่อนประถมศึกษา / ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ กระทรวงศ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543.
เลขเรียกLB1182 ค695,372.0114 ว546ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการผลิตและการใช้สื่อชั้นเด็กเล็ก / ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา กองวิชาการ ส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2529.
เลขเรียกLB1140.25.T35 .ค14ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารชุดอบรมบุคลากรทางการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา หน่วยที่ 1-10 / กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2529.
เลขเรียกLB1140 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย / โสภิดา โคตรโนนกอก [text]
ชื่อผู้แต่งโสภิดา โคตรโนนกอก
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560.
เลขเรียก372.7 ส985ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพัฒนาความเมตตากรุณาของเด็กปฐมวัย / สารนิพนธ์ของ ธีริศรา บุญรุ่ง
ชื่อผู้แต่งธีริศรา บุญรุ่ง
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา