Found: 33,761  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2536 : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2536.
เลขเรียก378.107 ข285ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ = TIECA guide to international education 2004 / สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต...
ชื่อผู้แต่งสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, 2547.
เลขเรียกLB2378 ส293 2004,370.116 ท296ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาต่อเนื่อง : สำหรับสถาบันในเครือข่าย / ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) แพทยสภ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.), 2558
เลขเรียกW 20 ค221 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี... ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. [text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายปี.
เลขเรียก374.29 ม19ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนต่อมัธยมศึกษาและสัดส่วนของนักเรียน ชั้นปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาของรัฐต่อเอกชนปีการศึกษา 2524 ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2526.
เลขเรียก371.29 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสารสัมพันธ์ต่อเนื่องจุฬาฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารการศึกษาต่อเนื่อง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง / สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง.
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง, 253-.
เลขเรียกLG395.S85 ส224ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ = tieca guide to interantional education สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่าง...
ชื่อผู้แต่งสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 2549.
เลขเรียก370.116 ส293ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเรียนต่อของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเขตพั...
ชื่อผู้แต่งนิภาวรรณ ชนะสงคราม.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก373.222 น627ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ, 2549
เลขเรียก371.116 ค416 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทยสำหรับสถาบันหลัก สถาบันสมทบและสมาชิกสัตวแพทยสภา พ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สำนักงานสัตวแพทยสภา, 2554.
เลขเรียกSF756.37.T5 ค695 2554
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา