Found: 37,897  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพลาสติกและสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555.
เลขเรียก668.4 อ813
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ปีงบประมาณ ... / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2535-
เลขเรียกWA288 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน : การวิเคราะห์อภิมาน / รัตนะ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกH62 ร451 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงสถิติ : การวิเคราะห์ความถดถอย / สุพล  ดุรงค์วัฒนา
ชื่อผู้แต่งสุพล ดุรงค์วัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกQA331 ส830,519.536 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงสถิติการวิเคราะห์ความถดถอย / สุพล ดุรงค์วัฒนา
ชื่อผู้แต่งสุพล ดุรงค์วัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกQA278.2 ส829,519.4 ส827ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการวิเคราะห์และคำนวณผลิตภัณฑ์นม / วันเพ็ญ จิตรเจริญ
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ จิตรเจริญ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2539.
เลขเรียกTX379 ว435,637.1 ว115ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการวิเคราะห์และคำนวณผลิตภัณฑ์นม / วันเพ็ญ จิตรเจริญ
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ จิตรเจริญ
พิมพลักษณ์น่าน : ศูนย์การพิมพ์และตำราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556.
เลขเรียกSF253 ว63 2556,641.37 ว63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องตรวจวิเคราะห์ อาหาร ยา เครื่องสำอาง และวัตถุมีพิษ / [กรมวิทยาศาสตร์ การแพท...
ชื่อผู้แต่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2531?].
เลขเรียกRA1221 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีวิเคราะห์ปริมาณ / มุกดา จิรภูมิมินทร์
ชื่อผู้แต่งมุกดา จิรภูมิมินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528-2534.
เลขเรียกQD75.7 ม615,545 ม615ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีของน้ำ น้ำโสโครกและการวิเคราะห์ / กรรณิการ์ สิริสิงห.
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ สิริสิงห.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประยูรวงศ์, 2525.
เลขเรียกQD142 ก4 2525,546 ก173ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อาหารสัตว์ / การวิเคราะห์อาหารสัตว์.
ชื่อผู้แต่งการวิเคราะห์อาหารสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2556.
เลขเรียก636.085 ย - ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย ้ำเสีย [Text]
ชื่อผู้แต่งคณะกรมการจัดทำคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมไทent Center (ECX) 2535
เลขเรียกTD735 ค695 2535,WA686 ค416 2535,628.1 ค14ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPrinciples and techniques of instrumental analysis / แม้น อมรสิทธิ์, อมร เพชรสม.
ชื่อผู้แต่งแม้น อมรสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2534.
เลขเรียกQD79.I5 ม872,QY90 ม872p 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา