Found: 41,528  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทหลักทรัพย์เอกธำรงจำกัด, 2535
เลขเรียก332.120681 ว512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพลาสติกและสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555.
เลขเรียก668.4 อ813
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ปีงบประมาณ ... / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2535-
เลขเรียกWA288 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน : การวิเคราะห์อภิมาน / รัตนะ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกH62 ร451 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการวิเคราะห์และคำนวณผลิตภัณฑ์นม / วันเพ็ญ จิตรเจริญ
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ จิตรเจริญ
พิมพลักษณ์น่าน : ศูนย์การพิมพ์และตำราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556.
เลขเรียกSF253 ว63 2556,641.37 ว63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงสถิติการวิเคราะห์ความถดถอย / สุพล ดุรงค์วัฒนา
ชื่อผู้แต่งสุพล ดุรงค์วัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกQA278.2 ส829,519.4 ส827ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการวิเคราะห์และคำนวณผลิตภัณฑ์นม / วันเพ็ญ จิตรเจริญ
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ จิตรเจริญ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2539.
เลขเรียกTX379 ว435,637.1 ว115ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / พหล ศักดิ์คะทัศน์
ชื่อผู้แต่งพหล ศักดิ์คะทัศน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555
เลขเรียกS566.55 พ481ก 2555,519.5 พ197ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องตรวจวิเคราะห์ อาหาร ยา เครื่องสำอาง และวัตถุมีพิษ / [กรมวิทยาศาสตร์ การแพท...
ชื่อผู้แต่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2531?].
เลขเรียกRA1221 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์พหุระดับ = Multi- level analysis / ศิริชัย กาญจนวาสี.
ชื่อผู้แต่งศิริชัย กาญจนวาสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกQA278 ศ65 2554,519.53 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีของน้ำ น้ำโสโครกและการวิเคราะห์ / กรรณิการ์ สิริสิงห.
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ สิริสิงห.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประยูรวงศ์, 2525.
เลขเรียกQD142 ก4 2525,546 ก173ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ = Instrumental methods of analysis CM 433 / ณรงค์ ไชยสุต.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ไชยสุต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
เลขเรียกQD79.I5 ณ211ว 2548,543 ณ42ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อาหารสัตว์ / การวิเคราะห์อาหารสัตว์.
ชื่อผู้แต่งการวิเคราะห์อาหารสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2556.
เลขเรียก636.085 ย - ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา