Found: 4,292  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากศิลปะสู่การวิจารณ์ : รายงานการวิจัย = From work of art to critical arena : summary report / เจต...
ชื่อผู้แต่งเจตนา นาควัชระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมนาด. 2549.
เลขเรียกPN81 .จ735 2549,801.95 จ54จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางสายกลางแห่งการวิจารณ์ / เจตนา นาควัชระ.
ชื่อผู้แต่งเจตนา นาควัชระ 2480-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2555.
เลขเรียกPN94.2 .จ73 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนอกรอบข้างสภา / [โดย อนิศ โอสถานุเคราะห์]
ชื่อผู้แต่งอนิศ โอสถานุเคราะห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์บุ๊คเซนเตอร์, 2547.
เลขเรียกJQ1745 อ179,330.9593 อ15น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางอันไม่รู้จบของวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ / เจตนา นาควัชระ เขียน ; ดวงมน จิตร์จำนงค์ บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งเจตนา นาควัชระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, 2530.
เลขเรียกPN85 จ7ท6,809 จ54ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ / ของ ส. ศิวรักษ์
ชื่อผู้แต่งส. ศิวรักษ์
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2512.
เลขเรียกPL4204 ส47ช,028.1 ส47ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาการวิจารณ์ศิลปะ
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาการวิจารณ์ศิลปะ (2524 : นครปฐม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2525.
เลขเรียกN7475 ก525ร 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางไปสู่วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ / เจตนา นาควัชระ.
ชื่อผู้แต่งเจตนา นาควัชระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2524.
เลขเรียกPN85 .จ722 2524,801.95 จ54ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปวิจารณ์ : รายการวิทยุโทรทัศน์ / ผู้เขียน นับทอง ทองใบ.
ชื่อผู้แต่งนับทอง ทองใบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553.
เลขเรียกPN1992.8.C7 น63,791.4575 น63ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชา สุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ศิลปะ / ไทยโรจน์ พวงมณี.
ชื่อผู้แต่งไทยโรจน์ พวงมณี.
พิมพลักษณ์เลย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2553.
เลขเรียก701.1 ท968อ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ / โดย ส. ศิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2512.
เลขเรียกZ1035.ก1 ส75,801 ส47ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันเทิงเริงรมย์ / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2544.
เลขเรียกPN1623 ค521,791.4375 ค311บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจารณ์หนังสือ : ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์และหลักปฏิบัติสำหรับนักวิจารณ์หนังสือ / สิทธา พินิจภูวดล.
ชื่อผู้แต่งสิทธา พินิจภูวดล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2546.
เลขเรียกZ1003 ส63 2546,028 ส34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ / ของ ส. ศิวรักษ์
ชื่อผู้แต่งส. ศิวรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2557.
เลขเรียกZ1035.ก1 ส868 2557,028.1 ส47ช 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา