Found: 191,142  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5 : ทิศทางการวิจัยในทศวรรษ ปี 2552-2562 / มหาวิทยาลัยนเรศ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย (ครั้งที่ 5 : 2552 : พิษณุโลก)
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกZ5055.T5N3 ก475 2552,016 ม19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับการทำวิจัยในชั้นเรียน / สุวิมล ว่องวาณิช
ชื่อผู้แต่งสุวิมล ว่องวาณิช
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : พริกหวานกราฟฟิค, 2552.
เลขเรียกLB1028 ส753 2552,370.7 ส47ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแหล่งวิจัยทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [Text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2550
เลขเรียกLB2342.2.T5 ค695 2549?,001.44 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2553-2556 / สำนักงานกองท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553.
เลขเรียกH62 ย73 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี ... / กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, [2503]-
เลขเรียกQ180.A5.T35 .ท215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานการวิจัยทางการศึกษาและ ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชา...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2528.
เลขเรียก370.78 ค1411ผ 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6 วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง = Proceedings N...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย "วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง" (ครั้งที่ 6 : 2553 : พิษณุโลก)
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกZ5055.T5N3 ก475 2553,วจ 016.0014 น267ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมวิชาการหม่อนไหม 2555 กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : 2-4 กรกฎาคม 2555 ณ โร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการหม่อนไหม (2555 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมหม่อนไหม, 2555.
เลขเรียกSF557 ก6อ 2555,วจ 638.2 ก85อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโครงการวิจัย : สถิติข้อสนเทศการวิจัย โครงการวิจัย ทุนวิจัย นักวิจัย และหน่วยงานวิจัย / ศูนย...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ "ครุวิจัย-ดาราศาสตร์ = The project teacher fellowship-astronomy / โด...
ชื่อผู้แต่งฐากูร เกิดแก้ว
พิมพลักษณ์[กาญจนบุรี] : หอดูดาวเกิดแก้ว, 2552.
เลขเรียกQ183.4.T5 ฐ162 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการสัมมนาเรื่องกรอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษา / สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนังานเลขาธิ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องกรอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษา (2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียกLB1028 ก525 2550,Res 370.78 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTNRR คลังข้อมูลงานวิจัยไทย มิติแห่งการปฏิรูประบบวิจัยที่ก้าวไกลสู่อาเซียน = Thai National Research R...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2558
เลขเรียกQ180.T5 ท931 [2558],001.4 ส691ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำวิจัย / โดย เกียรติสุดา ศรีสุข
ชื่อผู้แต่งเกียรติสุดา ศรีสุข
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548.
เลขเรียกLB1028 ก855,001.4 ก855ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา