Found: 20,330  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนการศึกษาสาขาต่างๆ / สำนักงานวางแผนการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานวางแผนการศึกษา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานวางแผนการศึกษา, [2510?]
เลขเรียก371.207 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลบทความการวางแผนการศึกษา / กองวางแผนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งศึกษาธิการ, กระทรวง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองวางแผนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2513.
เลขเรียก370.194 ศ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายประกอบการสอนการวางแผนครอบครัว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการวางแผนครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข, 2524.
เลขเรียกHQ766.5.T364 ค362 2524,613.943 ค359 2524 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจเบื้องต้นเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา/กระบี่ / กองวางแผนโครงการฝ่ายวางแผ...
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวางแผนโครงการและพัฒนา. กองวางแผนโครงการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2524.
เลขเรียกG155.ท9 ก683
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายประกอบการสอนการวางแผนครอบครัว / โครงการวางแผนครอบครัว.
ชื่อผู้แต่งโครงการวางแผนครอบครัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวางแผนครอบครัว, 2520.
เลขเรียก613.94 ก218ค 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลบทความการวางแผนการศึกษา และการพัฒนาคน / สำนักงานวางแผนการศึกษา
พิมพลักษณ์พระนคร : การพิมพ์ไชยวัฒน์, 2507.
เลขเรียกLB2301 .ว221ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนกำไร / กิ่งกนก พิทยานุกุล และ สนุทรี จรูญ.
ชื่อผู้แต่งกิ่งกนก พิทยานุคุณ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียกHG4028.P7 ก62 2543,658 ก631ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระสำคัญของการวางแผนการศึกษา / สำนักงานวางแผนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานวางแผนการศึกษา
พิมพลักษณ์2508
เลขเรียก370 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนการศึกษา / กองวางแผนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งศึกษาธิการ, กระทรวง.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : กระทรวง, 2512.
เลขเรียก370.194 ศ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนการศึกษาต่างๆ โดยอาศัยหลักวิชา / สำนักงานวางแผนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งศึกษาธิการ, กระทรวง.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : กระทรวง, 2509.
เลขเรียก370.194 ศ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนการศึกษาสาขาต่าง ๆ โดยอาศัยหลักวิชา / สำนักงานวางแผนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักงาน, 2509.
เลขเรียกLB41 ศ311
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระสำคัญของการวางแผนการศึกษา / สำนักงานวางแผนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งศึกษาธิการ, กระทรวง.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : กระทรวง, 2508.
เลขเรียก371.2 ศ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รูปแบบและขั้นตอนการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น / ฝ่ายวางแผนและพัฒนา สำนักงานอธิการบดี มหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักงานอธิการบดี. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ฝ่าย, 2527.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายประกอบการสอนการวางแผนครอบครัว / โครงการวางแผนครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2520.
เลขเรียกHQ766.5.T364 ค362 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลบทความการวางแผนการศึกษา / กองวางแผนการศึกษา , กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. กองวางแผนการศึกษา
พิมพลักษณ์2513
เลขเรียก370 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา