Found: 21,960  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอน การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า = Electrical measurement and instrumentation / สุชิน ไตรร...
ชื่อผู้แต่งสุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ.
พิมพลักษณ์บอุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม / สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2544.
เลขเรียกTA165 ส282 2544,681.2 ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดละเอียด ไชยศักดิ์ ศรีสุขเดช.
ชื่อผู้แต่งไชยศักดิ์ ศรีสุขเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2547.
เลขเรียกTJ 1313 ช922ก 2547,681.2 ช922ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดละเอียด / อำพัน เมธนาวิน.
ชื่อผู้แต่งอำพัน เมธนาวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
เลขเรียกTJ1313 อ693,670.28 อ216ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน วิชา 1301 300 การวัดและเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล = Mechanical measuremen...
ชื่อผู้แต่งธนรัฐ ศรีวีระกุล.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 1306301 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า = Electrical measurement and instr...
ชื่อผู้แต่งสุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไหว้พระ 9 วัดศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงมงคลชีวิตให้ร่ำรวยรุ่งเรือง / บุญชัย ใจเย็น.
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลิฟบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกBQ6337.ก4 บ73,294.3435 บ462ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกฉลอง 150 ปี วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 9 เมษา...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : วิทยาออฟเซทการพิมพ์, 2549.
เลขเรียกBQ6337.U2S7 ท535 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดละเอียด / อำพัน เมธนาวิน.
ชื่อผู้แต่งอำพัน เมธนาวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกTJ1313 อ64,681.2 อ693ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและเครื่องมือวัด : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / ศุภมาศ ปั้นปัญญา text
ชื่อผู้แต่งศุภมาศ ปั้นปัญญา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2558
เลขเรียก621.381548 ศ711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมไฟฟ้า : ทฤษฎีเครื่องวัดไฟฟ้า การวัดขนาดทางไฟฟ้า / วิบูล เขมรังสฤษฎ์.
ชื่อผู้แต่งวิบูล เขมรังสฤษฎ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเซ็นเตอร์, 2528.
เลขเรียก621.3 ว634ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า / โดย อาภรณ์ เก่งพล และโอซามุ นิชิโนะ.
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ เก่งพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2533.
เลขเรียกTK275 อ6 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า / วิทยา ทิพย์สุวรรณพร.
ชื่อผู้แต่งวิทยา ทิพย์สุวรรณพร.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 253-].
เลขเรียกTK275 ว582
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบง่ายๆ 2 / ณรงค์ สุขช่วย
ชื่อผู้แต่งณรงค์ สุขช่วย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทวดอ่ำ กรุ๊ป, 2552.
เลขเรียกTK7870 ณ211,537.5 ณ42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา