Found: 3,967  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการวัดผล ชวาล แพรัตกุล.
ชื่อผู้แต่งชวาล แพรัตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2518.
เลขเรียก371.26 ช293ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา / อนันต์ ศรีโสภา.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ ศรีโสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2520.
เลขเรียกLB3051 อ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียนคำถามเลือกตอบ / ชวาล แพรัตกุล
ชื่อผู้แต่งชวาล แพรัตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิ่งจันทร์, 2530
เลขเรียก371.271 ช17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวัดและการประเมินทางการศึกษา / ราตรี นันทสุคนธ์
ชื่อผู้แต่งราตรี นันทสุคนธ์.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : ภาควิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี, 2541
เลขเรียก371.26 ร442ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการวัดผลทางการศึกาา ปติฐพร [Text].
ชื่อผู้แต่งวินัย ธรรมศิลป์และสมเกียรติ ปติฐพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ ม.ป.ป.
เลขเรียกLB1131 ว619ท,371.26 ว619ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดผลการศึกษา / สุนันท์ ศลโกสุม.
ชื่อผู้แต่งสุนันท์ ศลโกสุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียกLB1131 ส7,371.26 ส45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดผลการศึกษา / ยัง พิทยานิยม.
ชื่อผู้แต่งยัง พิทยานิยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา, 2523.
เลขเรียก371.26 ย112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครู : การวัดผลการศึกษา / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2515.
เลขเรียกLB3058.T5 ค695 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการวัดผลการเรียนรู้/ ล้วน สายยศ.
ชื่อผู้แต่งล้วน สายยศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2543.
เลขเรียกLB 2353.7 ล147ท 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดผลการศึกษา / อนันต์ ศรีโสภา
ชื่อผู้แต่งอนันต์ ศรีโสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525
เลขเรียกLB1131 อ167 2525,371.217 อ15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการสอนวิชาเฉพาะคู่มือ : การวัดผลการสอนวิชาสุขศึกษา / ประณีต เครือตราชู.
ชื่อผู้แต่งประณีต เครือตราชู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบญจโรจน์, 2520.
เลขเรียกLB3405 ป258 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา