Found: 2,396  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนามาตรฐานการรู้สารสนเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนไทยให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ / ช...
ชื่อผู้แต่งชุติมา สัจจานันท์.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียกZA3075 ช736 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 / วนิดา นเรธรณ์.
ชื่อผู้แต่งวนิดา นเรธรณ์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560 .
เลขเรียกZA3075 ว169 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการรู้สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนิสิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : รา...
ชื่อผู้แต่งเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.
เลขเรียกZA3075 ท668 2550,025.524 ท668ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องแหล่งเรียนรู้และการรู้สารสนเทศของประชาชนในชุมชนเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร / ...
ชื่อผู้แต่งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2553.
เลขเรียกZ716.2 ส46,028.7 ส121ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดฝึกอบรมทางไกลการรู้สารสนเทศสำหรับครูบรรณารักษ์ / โครงการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลการรู้สารสน...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : โครงการ, 2556.
เลขเรียกZA3075 ช73 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ / กรวรรณ สืบสม.
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ สืบสม.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2559.
เลขเรียกLB1028.5 ก4ก 2559,004 ก17ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ = Information systems and knowledge management technology ...
ชื่อผู้แต่งศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกT58.6 ศ232ร 2556,658.4038 ศ232ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนรายวิชา DIM60-101 การรู้สารสนเทศ = Information literacy / ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์.
ชื่อผู้แต่งดิชิตชัย เมตตาริกานนท์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
เลขเรียก025.56 ด555อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการรู้สารสนเทศ / คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียกZ665 ท62,025.524 ท337
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้สารสนเทศ = Information literacy / วิศปัตย์ ชัยช่วย.
ชื่อผู้แต่งวิศปัตย์ ชัยช่วย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกZA3075 .ว67 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้สารสนเทศ = Information literacy / วิศปัตย์ ชัยช่วย.
ชื่อผู้แต่งวิศปัตย์ ชัยช่วย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกZA3075 .ว67 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ คณาจารย์สถาบันราชภฏสวนดุสิต [Text]
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์สถาบันราชภฏสวนดุสิต
พิมพลักษณ์2545
เลขเรียกZ710 ท592 2545,004 ค127ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาการรู้สารสนเทศ สื่อและดิจิทัลสำหรับนักศึกษาทางไกลระดับอุดมศึกษา = Inform...
ชื่อผู้แต่งชุติมา สัจจานันท์, ผู้วิจัย.
เลขเรียกZA3075 ช736ร6 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเรื่องสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของคนไทย / มาตรฐานการศึ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548.
เลขเรียกGE160.T5 ส466 2548,370.1523 ล761ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา