Found: 22,709  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์การซ่อมเครื่องรับดาวเทียม = Service manual for PSI satellite receiver / [สมพร ธีระโรจนพงษ์ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเคการพิมพ์, ปีลิขสิทธิ์ 2549.
เลขเรียกTK6677 ค262
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยสถาบันเรื่องการศึกษาสาเหตุของการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการรับนักศึกษาของมหาวิท...
ชื่อผู้แต่งอังคณา ปัญญา.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550].
เลขเรียกLB2353.26.T5 อ488 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ 2 / เจน สงสมพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งเจน สงสมพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต , 2543.
เลขเรียก621.3888 จ-ท 2543 ฉ.1-2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์. 7, ผ่าเครื่องโซนี่จอแบน-รุ่นตลาด / [โดย เจน สงสมพันธุ์]
ชื่อผู้แต่งเจน สงสมพันธุ์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต, 2554.
เลขเรียกTK6670 จ698 2554 ล.7,621.38804 จ83ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ / Mot Group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [254-]
เลขเรียกTK6561 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานของเครื่องรับวิทยุ / ลำพูน ถูกจิตต์.
ชื่อผู้แต่งลำพูน ถูกจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีเทพ, 2529.
เลขเรียกTK6563 ล63,621.3841 ล346ก 2529 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องให้ชีวิต--แก่ทุกชีวิต : 15 ปี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย / [ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย]
ชื่อผู้แต่งสภากาชาดไทย. ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภากาชาดไทย, 2553.
เลขเรียกWO1 ส226ศ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีวัดที่แนะนำซึ่งทำกับเครื่องรับสำหรับการส่งกระจายสัญญาณโทรทัศน์ [จุลสา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขนส่งทางอากาศ : ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศ ในการรับขนคนโดยสาร / ภัทรพร อรรถาพิช = Air transp...
ชื่อผู้แต่งภัทรพร อรรถาพิช
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการรับรู้สัญลักษณ์ระหว่างผู้ที่ได้รับ การฝึกด้วยวิธีการ แปรเปลี่ยนระดับนามธรรม กับผู...
ชื่อผู้แต่งปิยะพันธุ์ วงศ์อุดม
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียก371.33522 ป 827 ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก / วันดี ม่านศรีสุข.
ชื่อผู้แต่งวันดี ม่านศรีสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมี, 2534.
เลขเรียกBJ2041 ม466 2534,395 ว115ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องรับส่งวิทยุและระบบวิทยุสื่อสาร / สุชาติ กังวารจิตต์.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ กังวารจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538.
เลขเรียกTK6563 ส761ค 2538,621.384 ส761ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวัดซึ่งทำกับเครื่องรับวิทยุเพื่อวัดสัญญาณปล่อยประเภทต่าง ๆ. เล่ม 8, การวัดซึ่งทำกับเครื่องรับม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2543]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ 1/ เจน สงสมพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งเจน สงสมพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพฯรังสิต, 2543.
เลขเรียกTK 6653 จ698ท 2543,621.3888 จ-ท 2543 ฉ.1-2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา