Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขา, 2551.
เลขเรียกLG395.B3359 ม0110
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของลูกจ้างในสถานประกอบการ : กรณีศึกษาลูกจ้างในเขตนิคมอุตสาหกรรมหนองแค อำเภ...
ชื่อผู้แต่งคณัสวรรณ สาทพันธ์.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก323.042 ค126ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างอำนาจให้พนักงานในองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท ยางสยามอุตสาหกรรม จำกัด / วิทยานิพนธ์ของ ชัยณรงค์...
ชื่อผู้แต่งชัยณรงค์ สีหะ.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก658.3 ช1164ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / ศักดา สถาพรวจนา = Development of a pa...
ชื่อผู้แต่งศักดา สถาพรวจนา
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก371.2 ศ111ก 2549
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม = The Participation of...
ชื่อผู้แต่งพิริยะ คุ้มรักษา
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2550
เลขเรียกวพ 658.401 พ733ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในองค์การที่มีประสิทธิผลระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษา / อภิญญา กังสนารักษ์
ชื่อผู้แต่งอภิญญา กังสนารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกLB2341.8.ท9 อ46,378.1 อ163ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อกิจกรรมบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) : กรณีศึ...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ บุญย้อย 2503-
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก658.202 ส255ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / นงค...
ชื่อผู้แต่งนงค์เยาว์ วิมานทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546.
เลขเรียก658.56 น132ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรเทศบาลนครปฐม / โดย จริยา ชุมรักษา.
ชื่อผู้แต่งจริยา ชุมรักษา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550.
เลขเรียกJS7153.3.A2 จ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมการจัดการความรู้ของครูในโรงเรียนชลราษฎรอำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งราชภูมิ พฤฑฒิกุล.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก371.1 ร425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาองค์การ สำนักงานพื้นที่พิเศษ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ /...
ชื่อผู้แต่งอนุรุทธ์ อังศุสิงห์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
เลขเรียก658.406 อ217ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าบางปะกง / ม...
ชื่อผู้แต่งมนตรี พงษ์ธานี.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก363.700218 ม152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจทัศนคติ ความรู้ และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วน...
ชื่อผู้แต่งสันติชัย ช่วยศรีนวล
พิมพลักษณ์2555
เลขเรียกTS192 ส63 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของลูกจ้างในสถานประกอบการ : ศึกษาในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป / โดย นาลินี ศร...
ชื่อผู้แต่งนาลินี ศรีกสิกุล
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก331.011 น492ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยตามรัฐธรรมนูญ ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป...
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูป (คสร.), 2546.
เลขเรียกK ล6ค 2546,344.01 ล246ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา