Found: 7,831  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการติดตามองค์กรพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553.
เลขเรียกJQ1745.A1 ร64 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการติดตามองค์กรพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554.
เลขเรียกJQ1745.A1 ร64 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2544.
เลขเรียกGE320.ท9 ธ44,304.2 ธ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการติดตามองค์กรพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและก...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมาธิการติดตามองค์กรพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554
เลขเรียกสร 320.8 ค365ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการติดตามองค์กรพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน : ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองแล...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมาธิการ, 2553-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน : กฎหมายที่ประชาชนคาใจ / โดย คณะกรรมาธิการการมีส่วน...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน : กฎหมายที่ประชาชนคาใจ (2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550, [2007]
เลขเรียกKPT2520 ก525ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) / มูลนิธิปริญญาโท นักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2551.
เลขเรียกHM 1236 ค416 2551
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุสรุปผลการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดชลบุรี / คณะอนุกรรมาธ...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก, 2559.
เลขเรียก352.15 จ023 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ... / สถาบันพระปกเกล้า
ชื่อผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2553.
เลขเรียกH97 พ46,352.34 ถ282ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการติดตามองค์กรพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554.
เลขเรียก323.042 ร622 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ในรอบระยะเวลา 1 ปี (1 พฤ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาวุฒิสภา กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ในรอบระยะเวลา 1...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2554].
เลขเรียกJQ1749.A15 ส47 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการจัดทำข้อเสนอในการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการส่งเส...
ชื่อผู้แต่งพันธ์เทพ วิทิตอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2552?]
เลขเรียกKPT2460 พ215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความเกี่ยวกับ การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน / คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2556
เลขเรียกJQ1745.A1 บ125 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา