Found: 361  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ สังกัดเทศบาลนครนครศร...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐศักดิ์ สมจิตต์.
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : ม.ป.พ.], 2556.
เลขเรียก371.192 ป469ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษา เรื่องระบบและกลไกการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน = ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2551.
เลขเรียกLC40 ร451 2551,371.192 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาคันทรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร...
ชื่อผู้แต่งผานิต นาคลำภา.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก372.1192 ผ361ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการและการได้มีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา จังหวั...
ชื่อผู้แต่งปนัดดา พุทธินันท์.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก371.192 ป161ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียน บ้านโป่งบริหารธุรกิจ-เทคโนโลยี จัง...
ชื่อผู้แต่งธนาชัย ภู่มาตร
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 370.1931 ธ36ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดพันธุวงษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ...
ชื่อผู้แต่งกรุณรัตน์ ไชยสถาน.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก372.12 ก267ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ...
ชื่อผู้แต่งอำไพ แสงจำรัส.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก371.192 อ696ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ...
ชื่อผู้แต่งพณอญา โพธิบาย.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก372.21 พ182ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของบิดาในการเลี้ยงดูทารกที่คลอดก่อนกำหนดของจังหวัดอุดรธานี / สิริ...
ชื่อผู้แต่งสิริลักษณ์ อุ่ยเจริญ.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก649.122 ส732ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียนเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น : ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกว371.192 ก276
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ / พิมพ์มณี แก้วมหาวงศ์
ชื่อผู้แต่งพิมพ์มณี แก้วมหาวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ / พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์.
ชื่อผู้แต่งพงษ์ระพี เตชพาหพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นตะวันปลายฟ้า, 2559.
เลขเรียกHQ778.5 พ161ด 2559,404.2083 พ161ด 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการบ้านที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับเด็ก : รายงานผลการวิจัย / โดย กุลยา ตันติผลาชีวะ.
ชื่อผู้แต่งกุลยา ตันติผลาชีวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.
เลขเรียก372.21 ก728ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการบ้านที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับเด็ก / โดย กุลยา ตันติผลาชีวะ
ชื่อผู้แต่งกุลยา ตันติผลาชีวะ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546.
เลขเรียกLB1048 ก728ร 2546,ว 372.21 ก728ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมารดาต่อความสามารถของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมากในหอผู...
ชื่อผู้แต่งรุ่งนพนันท์ เขียวสุประเสริฐ.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก618.92 ร622ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา