Found: 1,178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูสำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สิรินธร, 2538.
เลขเรียกWB320 ค695 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบประเมินเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน / เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพยาบาลศรีธัญญา, 2550.
เลขเรียกRC439.5 บ892,WM30.6 บ891 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัดในผู้ได้รับบาทเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เล่ม ... / มณฑิชา ม่วงเง...
ชื่อผู้แต่งมณฑิชา ม่วงเงิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, 2555.
เลขเรียกWB460 ม122น ล.1-2 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2527-2530 / คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกWB320 ค123
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 / สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาส...
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสงเคราะห์. สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์, 2534.
เลขเรียก346.013 ป237พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฎิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูสำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, 2538
เลขเรียก617.03 ศ415ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน / โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2536.
เลขเรียกWB320 ค695 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูสำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, 2542.
เลขเรียกHV1559.T5 ค695 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, [254-]
เลขเรียกWL355 น927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง) [text] / กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม, 2551
เลขเรียก344.044 ร155
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทางปัญญา / บรรณาธิการ สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล.
พิมพลักษณ์สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกRC571 ค74,WS342 ค74 2552,616.8588 ส236ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู / บรรณาธิการ, ภัทราวุธ อินทรกำแหง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2554.
เลขเรียกRM700 ต64 2552,WB320 ต367 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน / โดย ยานี ประเสริฐพันธ์
ชื่อผู้แต่งยานี ประเสริฐพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2540.
เลขเรียก331.25 ย246ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือคนพิการ / สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544.
เลขเรียกHV1568 ค695 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือคนพิการ / สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
เลขเรียกHV1568 ค695 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา