Found: 2,716  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความเข้าใจในการฟังภาษาไทยและความสนใจในวิธีสอนฟัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เ...
ชื่อผู้แต่งไตรเทพ โห้โก๋.
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียก495.9183 ต975ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องทักษะภาษาไทย : การฟัง [videorecording] / วัฒนชัย หมั่นยิ่ง
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการวิจัยสำหรับผู้บริหาร เรื่องพฤติกรรมการฟังวิทยุ / โดย อรรถพร กงวิไล.
ชื่อผู้แต่งอรรถพร กงวิไล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2543].
เลขเรียกPN1991.8.T68 อ44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟัง ฟัง ฟัง อย่างนักบริหาร = Effective listening / เควิน เจ.เมอร์ฟี, เขียน ; เกษมสุดา, แปล
ชื่อผู้แต่งเมอร์ฟี, เควิน เจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์-วิชาการ, 2533.
เลขเรียกBF323.L5 ม813ฟ 2533,153.733 ม813ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe effects of listening supports and levels of English ability on Thai first year university studen...
ชื่อผู้แต่งPunyapa Saengsri.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนการพูดการฟังเพื่อสัมฤทธิผล 1542304 / เสนีย์ แสงดี.
ชื่อผู้แต่งเสนีย์ แสงดี.
พิมพลักษณ์นครพนม : ฝ่ายเอกสารและตำราสถาบันราชภัฏนครพนม, 2546.
เลขเรียกPN4095.T5 ส255 2546,808.51 ส917ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟังนิทานของเด็กปฐมวัยที่ได้ฟังนิทานประกอบเทคนิ...
ชื่อผู้แต่งฐานิฏฐ์ อินขำ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก372.21 ฐ221ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องบทเรียนการฟังภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน [videorecording]
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟังอย่างไรจะได้ยิน / ไสว บุญมา.
ชื่อผู้แต่งไสว บุญมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การศาสนา , 2542.
เลขเรียก153.733 ส996ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟังนิทานของเด็กปฐมวัยที่ได้ฟังนิทานประกอบเทคนิคการก่อทรายกับการฟัง...
ชื่อผู้แต่งนุชอนงค์ ถิรนันทนาการ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก372.21 อ153ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟังนิทานของเด็กปฐมวัยที่ได้ฟังนิทานประกอบเทคนิคการปั้นกับการฟังนิท...
ชื่อผู้แต่งกัญญารัตน์ เกตุบุญลือ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก372.21 ก384ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฟังของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จังหวัดสิงห์...
ชื่อผู้แต่งศรีสมัย ศิริศิลป์.
พิมพลักษณ์2532.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถในการฟังและพฤติกรรมการฟังคำบรรยายกับผลสัมฤทธ...
ชื่อผู้แต่งจรรยา ทองดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
เลขเรียกวจ LB3060.45 จ148
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอนหลังฟัง : ศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง / ภินท์ ภารดาม
ชื่อผู้แต่งภินท์ ภารดาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2557.
เลขเรียกP95.455 ภ524อ 2557,153.68 ภ524อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไมเราไม่ฟังกัน : สิ่งสำคัญที่หล่นหายเมื่อเราไม่ตั้งใจฟัง / ผู้เขียน Kate Murphy ; ผู้แปล ไอริสา ชั...
ชื่อผู้แต่งเมอร์ฟี, เคท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2563 [2020]
เลขเรียกBF323.ฟ6 ม75 2563,153.6 ม813ท 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา