Found: 157,389  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการพัฒนา / วิภวานี เผือกบัวขาว text
ชื่อผู้แต่งวิภาวานี เผือกบัวขาว
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557
เลขเรียก350.722536 ว644ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาชุมชน 2548 / กรมพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาชุมชน, 2548.
เลขเรียก307.14 ก494ง 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวบรวมบทคัดย่อของงานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน ปี 2559 : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการงานวิจัยและพั...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาวิชาการงานวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชน (2559 : กรมการพัฒนาชุมชน )
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2559.
เลขเรียก307.14 ก485ร 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงานต่อสาธารณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 / กรมพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาชุมชน, 2549.
เลขเรียก307.14 ก494ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน : อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน / กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2555.
เลขเรียกHN700.592.C6 ก418
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันพัฒนา 2534 / กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2535.
เลขเรียก307.14 ก169ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี กรมการพัฒนาชุมชน / กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2546.
เลขเรียกHN700.592.พ6 ก44 2546,354.279 ก17ส 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานของกรมพัฒนาชุมชน ปี 2544 / กรมพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาชุมชน, 2544.
เลขเรียก307.14 ก494ง 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาวิชาการงานวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559 : รวบรวมบทคัดย่อของงานวิจัยด้าน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาวิชาการงานวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชน (2559 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2559, [2016]
เลขเรียกZ7164.C842 ก485ก 2559,บย 016.3071 ก485ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... / กรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2547-
เลขเรียก307.14 ผ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานของกรมการพัฒนาชุมชน 2543 / กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2543.
เลขเรียก307.14 ก494ง 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี... / กรมการพัฒนาชุมชน Text
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2557
เลขเรียกอ 354.593 ก216บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ... / กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2536-.
เลขเรียก307.14 ก169ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาลู่ทางการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก จังหวัด... พ.ศ. 2521/ กองนโยบายที่ดินและแผนงาน ...
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาที่ดิน, 2522.
เลขเรียก627.5 กษ21กล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี กรมการพัฒนาชุมชน / กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2545.
เลขเรียกHN700.55.C6 ก44,351.593 มท05ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา